کلیدواژه‌ها = پهلوی اول
تعداد مقالات: 5
1. ریشه یابی مخالفت مردم بلوچستان با اجرای قانون سجل احوال در دوره پهلوی اول

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-116

10.30465/shc.2018.3042

محمد حسن رازنهان؛ سهراب یزدانی؛ عبدالودود سپاهی


2. نقش خوانین و متنفذین در برقراری امنیت در لرستان در عهد پهلوی اول

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 137-153

10.30465/shc.2017.2438

محسن رحمتی؛ محمد دالوند


3. رابطه مالیاتی دولت و اصناف در دوره پهلوی اول: نارضایتی از مالیات صنفی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 155-188

10.30465/shc.2017.2443

زهره شیرین بخش؛ علی بیگدلی؛ شهرام یوسفی فر؛ امیر شیخ نوری


4. برنامۀ تجدد و نوسازی ایران در عصر رضاشاه پهلوی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-86

محمدرضا علم؛ فرزانه دشتی؛ بیژن میرزایی


5. اعتصاب غذا: کنشی نوین در ساختار زندان مدرن (1304 - 1320 ش)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-22

فؤاد پورآرین؛ پروین دخت اوحدی؛ شهرام یوسفی‌فر؛ حسینعلی نوذری؛ یعقوب خزایی