نویسنده = جمشید نوروزی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقش و جایگاه صنعتگران خراسان و ماوراءالنهر در عهد تیموریان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-154

10.30465/shc.2018.18648.1681

شهرام فرحناکی؛ جمشید نوروزی؛ هوشنگ خسروبیگی


2. کارگران هندی صنعت نفت ایران در اواخر قاجاریه و دوران پهلوی اول

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 207-232

10.30465/shc.2018.3043

جمشید نوروزی؛ فاطمه معزی


3. زمینه‌ها و عوامل اجتماعی و طبیعی رشد سازمان نظامی غوریان

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-142

جمشید نوروزی


4. رواج تنباکو در قلمرو بابریان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 123-138

جمشید نوروزی