دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-200 
3. منصب معونت در شهرهای دوره آل‌بویه

صفحه 45-64

سید محمد رحیم ربانی زاده؛ مریم نصری دشت ارزندی