نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

Assistant Professor, Department of History, Payam-e Noor University

چکیده

با غلبۀ مغول‎ها بر حکومت خوارزمشاهیان و تأسیس حکومت ایلخانی در ایران، عناصر تازه‎ای در ابعاد گوناگون زندگی ایرانیان وارد گردید که به طرز چشمگیری حیات اجتماعی ایران را دگرگون ساخت. نمونۀ قابل توجهی از این دگرگونی و تغییرات اجتماعی این دوره، در زمینۀ وضعیت و زندگی زنان این روزگار قابل مشاهده است. به‎نظر‎می‎رسد که حکمرانی مغول‎ها در ایران بر نوع و کیفیت حضور زنان در جامعۀ ایرانی تأثیرگذار بود و چنین می‎نماید که انعکاس یکی از این مواردِ تأثیرگذار در نقش زنان در جامعۀ ایران عهد مغول، در معنا و مفهوم واژۀ «ارموک» نهفته است. این واژه به‎ویژه برای گروهی از زنانِ فعال در اردوی مغول‎ها به‎کاررفته و می‎تواند ویژگی‎های منحصربه‎فرد دسته‎ای خاص از زنان را در تمایز با زنان دیگر جامعه آشکار سازد.
با اینکه این واژه به طور چشمگیر، نوع خاصی از فعالیت‎های اجتماعی زنان عهد مغول را نشان‎می‎دهد و هرچند که این واژه در متون فارسی عهد مغول به‎کار‎رفته و برای خوانش این متون، فهم معنای این واژه امری ضروری است، به‎نظرمی‎رسد که تاکنون تلاشی برای شناخت صحیح و دقیق این واژه صورت‎نگرفته‎است.
هدف این مقاله بازخوانی متون فارسی عهد ایلخانی برای معنایابی و توضیح واژۀ «ارموک» است تا به این طریق گوشه‎ای از حیات اجتماعی زنان و شرایط جنسیتی که در ایران عهد ایلخانان برای آنان به‎وجود‎آمد، روشن گردد و همین‎طور نمودی از تأثیر حکومت مغول و ایلخانی بر جامعۀ ایران نشان‎داده‎شود.

کلیدواژه‌ها