**برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به دوفصلنامۀ تحقیقات تاریخ اجتماعی از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» (Double blind peer review) استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

**مقاله های دریافت شده پس از پذیرش اولیه در هیات تحریریه، برای ارزیابی به حداقل 2نفر از داوران صاحب نظر در تخصص مربوطه، به تشخیص هیات تحریریه و بدون نام نویسنده ارسال خواهد شد. پذیرش نهایی بر اساس نظرات نهایی داوران و منوط به موافقت هیات تحریریه است.

فرایند پذیرش مقالات

1-ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه و ارسال فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع.
2- اعلام نظر سردبیر و هیأت تحریریه در ارتباط با مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی.
3- عودت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت نیاز).
4- ارسال مقاله به 2 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله با تعیین مهلت 30 روز.
5- بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله.
در این مرحله سه حالت ممکن است:

الف. درصورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود.
ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان عودت می‌شود.
ج. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت مجدداً مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد( زمان داوری نیز افزایش می باید).

د: اگر یک داور مقاله را رد کرده و دیگری قبول کند، مقاله برای داور سوم ارسال می شود. (در نتیجه زمان بررسی مقاله نیز افزایش می یابد.)
6- ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسندگان به همراه فایل پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته).
7- ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت مطابقت نسخه اصلاح شده مقاله با ایرادات آن.
8- ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله.
9- تأیید فرآیند داوری در جلسه هیأت تحریریه نشریه.
10- در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش، مقاله به مرحله واریز هزینه چاپ ارجاع داده می شود.
11- نویسندگانی که مقالات آن‌ها پذیرش می‌شود باید مبلغی جهت هزینه‌های داوری ، ویراستاری و چاپ مقاله به حساب معاونت پژوهشی دانشگاه واریز کنند.
12- مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.

 ***لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله، میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات کمتر از 10 روز و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات در این نشریه بین 4 تا 6 ماه می‌باشد.