رویکرد

تاریخ اجتماعی، یک حوزه نوین در مطالعات بین رشته ای علوم اجتماعی است که با رویکرد نگاه از پائین و روش های تاریخنگاری مربوط، درپی شناخت عمیق و دقیق تر گذشته ای است که به علت غلبه نگاه سیاسی و فرهنگی امکان و مجال روایت نیافته است. ضمن پاسداشت ایده یکپارچگی دانش تاریخ، تاریخ اجتماعی در راستای گفتگوهای بی پایان اکنون و تاریخ زیسته مردم ایران، بر کاوش در اعماق جامعه،گستره مسائل زندگی روزانه، فضاهای زندگی و کار، ذهنیت، مشارکت، آموزش، فناوری، گروه های حاشیه ای و فرودست و دیگر موضوعات با خصلت کاربردی در این حوزه تاکید دارد. این مطالعات با هدف بازسازی و غنابخشی به گذشته تاریخی و پیوند زدن حوزه های موضوعی خرد به تحولات کلان اجتماعی و در نهایت توسعه نگاه مردم محورانه در تاریخ ایران، صورت می گیرد.

اهداف

نظر به این که کارسازی دانش تاریخ اجتماعی در فهم و توضیح پیچیدگی ها و تغییرات جوامع، مجادلات نظری و روشی بسیاری را به همراه داشته است، از این رو مجله تحقیقات اجتماعی، در پی تقویت و تاکید بر نظرگاه ها و روش های کارآمد و سازگار با مختصات تاریخی ایران است. تحقیقات اجتماعی، در زمینه شناسائی و ترویج دستاوردهای محققان این حوزه، در زمینه روش شناسی، تبیین مسائل، شناسائی الگوها، مقوله بندی داده ها و موارد دیگر فعالیت می کند.

   برای ارتقای دانش تاریخ اجتماعی در ایران باید در زمینه راهبرد تولید علم، سیاست گزاری، تدوین برنامه های اجرائی و در نهایت بنیان گزاری نهادها و مراکز آموزشی و پژوهشی مربوط کوشش نمود، تا هدف تربیت محققان متخصص در زمینه تاریخ اجتماعی ایران فراهم شود. تحقیقات تاریخ اجتماعی می کوشد در این چرخه نقش آفرینی داشته باشد.

بر این اساس، از اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می‌شود تا مقالات پژوهشی خود را در وجوه گوناگون اجتماعی زندگی مردم ایران در طول تاریخ ایران، از جمله در زمینه‌های زیر، ارسال فرمایند:

بحث‌های نظری و روش‌شناسی در حوزة تاریخ اجتماعی؛ قشرها و طبقات اجتماعی؛ معیشت و زندگی روزانه؛ باورهای اجتماعی و فرهنگی؛ جمعیت؛ مهاجرت؛ نهادها‌ی اجتماعی؛ حوادث طبیعی؛ بیماری؛ بهداشت و پزشکی؛ روستا و شهرنشینی؛ آداب و رسوم؛ زندگی شبانی و کوچ‌روئی؛ مطالعات تطبیقی تاریخ اجتماعی ایران و دیگر کشورها؛ و دیگر زمینه‌های خاص پژوهش در تاریخ اجتماعی.