شاپا چاپی:2383-0484

شاپا الکترونیکی:2383-0492

سردبیر: شهرام یوسفی فر

تناوب انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدل دسترسی به مقالات: دسترسی به مقالات در فرمت Pdf  آزاد است.

حق نشر :این نشریه دارای دسترسی باز، تحت قوانین گواهینامه بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 International License منتشر می‌شود که اجازه اشتراک (تکثیر و بازآرایی محتوا به هر شکل) و انطباق (بازترکیب، تغییر شکل و بازسازی بر اساس محتوا) را می‌دهد

مجوز نشریه:

نشریه تحقیقات تاریخ اجتماعی بر اساس مجوز شماره 50110/11/4 به تاریخ 25/3/90 از کمیسون نشریات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری حائر زتبه علمی-پژوهشی شد.

این مجله بر اساس نظام ارزشیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، در سال 1399، حائز رتبه "الف"  علمی است.

 ب. بر اساس آیین نامه ابلاغی کمیسیون نشریات، مورخ اردیبهشت 1398(ماده 6) سیاست های زیر در این مجله اعمال می شود:

 1. عنوان نشریه، "مجله علمی تحقیقات تاریخ اجتماعی " است.

 2. حوزه تخصصی مجله تاریخ اجتماعی است.

 3. مطابق آیین نامه جدید نشریات علمی به تاریخ 1398/02/02 بند 2انواع مقالات علمی عبارتند ازمقاله پژوهشی (Research/Original/Regular)، مروری (Review Article)، کوتاه (Short Paper)، مطالعه موردی (Case-Study)، روش شناسی (Methodologies)، کاربردی (Applied Article)، نقطه نظر (View point/Perspective/Opinion)، مفهومی (Conceptual Paper)، فنی (Technical Paper) و ترویجی. 

موضوع :

از اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می‌شود تا مقالات پژوهشی خود را در وجوه گوناگون اجتماعی زندگی مردم ایران در طول تاریخ ایران، از جمله در زمینه‌های زیر، ارسال فرمایند:

بحث‌های نظری و روش‌شناسی در حوزة تاریخ اجتماعی؛ قشرها و طبقات اجتماعی؛ معیشت و زندگی روزانه؛ باورهای اجتماعی و فرهنگی؛ جمعیت؛ مهاجرت؛ نهادها‌ی اجتماعی؛ حوادث طبیعی؛ بیماری؛ بهداشت و پزشکی؛ روستا و شهرنشینی؛ آداب و رسوم؛ زندگی شبانی و کوچ‌روئی؛ مطالعات تطبیقی تاریخ اجتماعی ایران و دیگر کشورها؛ و دیگر زمینه‌های خاص پژوهش در تاریخ اجتماعی.