مدیر مسئول


شهرام یوسفی فر استاد پژوهشکده تاریخ/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ اجتماعی

سردبیر


شهرام یوسفی فر استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ اجتماعی ایران

اعضای هیات تحریریه


حسین آبادیان استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


پروین ترکمنی‌آذر استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


ناصر تکمیل‌همایون استادپژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


جهانبخش ثواقب دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


علی‌رضا ملایی توانی دانشیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


مرتضی نورائی استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمدباقر وثوقی استاد 'گروه تاریخ دانشگاه تهران

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل سنگاری دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

Sangari

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Turaj Atabaki استاد تاریخ اجتماعی پزوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام

تاریخ اجتماعی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Grigol Beradze professor of Ilia State University

Iran-Georgia Interrelations in Medieval and Modern Times

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Nobuaki Kondo دانشیار مؤسسة زبان‌ها و فرهنگ‌های آسیایی و آفریقایی (توکیو)

تاریخ ایران مدرن و زبان‌ها و فرهنگ‌های آسیایی و آفریقایی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Beatrice Manz دانشیار تاریخ/Tufts University

تاریخ خاورمیانه

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Lana Ravandi-Fadai Institute of Oriental Studies
Russian Academy Sciences
(Moscow)

تاریخ اجتماعی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Christoph Werner استاد دانشگاه فلیپس ماربورگ آلمان

ایران شناسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


ابراهیم موسی‌پور بشلی استادیار گروه تاریخ اجتماعی دانشنامة جهان اسلام

تاریخ ایران اسلامی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


ربابه معتقدی استادیار مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران

تاریخ ایران

مدیر داخلی


اعظم ریاحی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتری تاریخ ایران اسلامی

سرویراستار


رضا حسینی سرویراستار

فلسفه

  • rezahosseini.rhgmail.com

ویراستار ارشد


صدیقه صادقی مکی ویراستار ارشد

باستان شناسی

  • sadeghi.makiihcs.ac.ir

ویراستار ارشد


سوده حجازی ویراستار ارشد

.

  • sode.hejaziihcs.ac.ir