اخبار نشریه:

* کسب رتبه "الف" در ارزشیابی سال 1399 کمیسیون نشریات

* ثبت نشریه در نمایه بین المللی  DOAJ

*ثبت نشریه در نمایه بین الملی Index Copernicus

 

اخبار هیات تحریریه:

مقالاتی که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰  طریق سامانه دریافت شدند، در جلسه 10 ابان بررسی و تعیین تکلیف شدند. و نتیجه به نویسندگان محترم اطلاع رسانده می شود. لذا مقالاتی که پس از این تاریخ ارسال شدند، در جلسه بعدی طرح خواهند شد.(تاریخ درج خبر ۱۰ آبان ۱۴۰۰( 

 

گزارش عملکرد:

فهرست مقالات در حال بررسی(کلیک کنید)

فهرست مقالاتی که در الویت پذیرش قرار نگرفتد(کلیک کنید)

گزارش سه ماهه (بهار 1400) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی

عنوان

مقدار

تعداد مقاله

29

تعداد عدم پذیرش در داوری

19

تعداد عدم پذیرش در جلسه هیات تحریریه

11

متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری

20

متوسط زمان داوری

5

متوسط زمان عدم پذیرش در داوری

31

متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری(رد در جلسه بررسی توسط هیات تحریریه)

21

متوسط تعداد داوری

2

تعداد پذیرش مقاله

6

گزارش یکساله(1399) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی

عنوان

مقدار

تعداد مقاله

167

تعداد پذیرش

25

تعداد عدم پذیرش

118

تعداد عدم پذیرش بدون داوری

56

متوسط زمان تا اولین اقدام

 ماه1

متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری

 روز29

متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری

 روز82

متوسط زمان داوری

روز15

متوسط زمان پذیرش

روز90

متوسط زمان عدم پذیرش

 روز47

متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری

(عدم پذیرش در جلسه هیات تحریریه)

 روز22

متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش)

15

درصد پذیرش

 درصد10

متوسط تعداد داوری

 نفر2