اخبار نشریه:

* کسب رتبه "الف" در ارزشیابی سال 1399 کمیسیون نشریات

* ثبت نشریه در نمایه بین المللی  DOAJ

*ثبت نشریه در نمایه بین الملی Index Copernicus

 

اخبار هیات تحریریه:

جلسه هیات تحریریه نشریه در تاریخ 15 آبان 1401 به صورت مجازی تشکیل شد.(تاریخ درج خبر16 آبان 1401)

گزارش عملکرد:

فهرست مقالات در حال بررسی(کلیک کنید) به روزرسانی 17دی 1401

گزارش 6ماهه (بهار و تابستان 1401) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی

عنوان

مقدار

تعداد مقاله دریافتی د راین بازده

70

تعداد عدم پذیرش در داوری

39

تعداد عدم پذیرش در جلسه هیات تحریریه

20

متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری

19

متوسط زمان داوری

20

متوسط زمان عدم پذیرش در داوری

31

متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری(رد در جلسه بررسی توسط هیات تحریریه)

15

متوسط تعداد داوری

2

تعداد پذیرش مقاله(با احتساب مقالات قبلی)

8

گزارش یکساله(1400) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی

عنوان

مقدار

تعداد مقاله

130

تعداد پذیرش

17

تعداد عدم پذیرش

100

تعداد عدم پذیرش بدون داوری

50

متوسط زمان تا اولین اقدام

 ماه1

متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری

 روز29

متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری

 روز82

متوسط زمان داوری

روز20

متوسط زمان پذیرش

روز90

متوسط زمان عدم پذیرش

 روز47

متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری

(عدم پذیرش در جلسه هیات تحریریه)

 روز22

متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش)

15

درصد پذیرش

 درصد20

متوسط تعداد داوری

 نفر2