نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

2 ‌دانشجوی دورۀ دکتری تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

هم‌زمان با انقلاب مشروطیت نهادی به نام بلدیه، برای پُر‌کردنِِِِِِِ خلأ مدیریت شهری، در بیشتر شهرهای کشورمان برپا شد. این نوشتار با مراجعه به منابع عصر مشروطه، روند شکل‌گیری و آغاز به کار ادارة بلدیة اصفهان، بسترهای اجتماعی، چالش‌ها و موانع آغازین آن را بررسی کرده و نگاه مردم به این نظام مدیریت شهری نوین و اقدامات کارگزاران این نهاد نوپا را برای تثبیت موقعیت و اعتبار آن در میان سایر مراکز قدرت ارزیابی می‌کند. از آنجا که نظمیه اصفهان در پی تاسیس بلدیه شکل گرفت، در این نوشتار بدان نیز پرداخته می‌شود. گفتنی است بنا‌بر شرایط نسبتاً یکسانی که در آن روزگار بر تمامی شهرهای کشورمان حاکم بود، می‌توان شرایط تأسیس بلدیه‌ها در یک‌صد سال پیش در سایر شهرها را نیز از منظر این مقاله نگریست.
 
روش این پژوهش توصیفی‌ ـ تحلیلی است و شیوة گردآوری اطلاعات آن اسنادی‌ ـ کتابخانه‌ای و بیشتر متکی بر روزنامه‌های منتشره در اصفهانِ عصر مشروطه به عنوان منابع دست اول و قابل اعتنا است.

کلیدواژه‌ها