نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده

آغاز سدۀ 14ق/20م دورانی سخت برای ایران و به‌ویژه کردستان محسوب می‌شود. بحران‌ شورش‌های عشایری پس از انقلاب مشروطه، عوامل بازدارندة محلی و پیامدهای وخیم جنگ جهانی اول در کردستان، سبب شد که در آنجا شرایط ویژه‌ای ایجاد شود که متفاوت از سایر نقاط ایران بود. عوامل یاد شده مانع از مشارکت فعال زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعیِ کردستان شد. البته به دلیل کمبود تجربه‌های سیاسی و اجتماعی، مشارکت زنان در این عرصه‌ها کمتر از مردان بود؛ گر چه مشارکت مردان نیز به منشأ روستایی، عشیره‌ای یا شهری بودن آنها بستگیِ تام داشت.
 
هدف این پژوهش بررسیِ جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان کردستان و میزان تأثیرگذاریِ آنان در روزگار سخت آغاز سدة 14ق/20م است. زندگی روزمرة زنان و نقش آنان در سیاست و اقتصاد با توجه به منابع، مطالبی است که نگارنده در این پژوهش بدان‌ها پرداخته است.

کلیدواژه‌ها