نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

رستم‌التواریخ و رستم‌الحکما دو ترکیب بدیع‌اند که نه در میان عناوین کتاب‌های تاریخی فارسی می‌توان ترکیب ظاهراً بی‌مسمّایی هم‌چون رستم‌التواریخ یافت و نه هیچ حکیمی برای معرفی خود از واژة «رستم» مدد جسته است. این امر می‌تواند بیانگر پدیدة جالبی در تاریخ تاریخ‌نگاری فارسی باشد.
 
مسئلة محوری در این مقاله آن است که چرا محمد‌هاشم آصف به مطالبی‌ پرداخته است که در کمتر کتاب تاریخ‌نگاری آمده است. در این مقاله در نظر است با تمرکز بر «شخصیّت» محمد هاشم آصف و «زمانة» او و اجدادش (از اواخر صفویه تا اوایل قاجار)، ماهیّت تاریخی رستم‌التواریخ و شخصیت نویسندة آن بازکاوی شود. بدین منظور از دو رویکرد روش‌شناختی استفاده شده است، تبیین علل و تحلیل ادلّه.

کلیدواژه‌ها