نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران/ تربیت مدرس

2 استادیار گروه تاریخ/ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ایدئولوژی و سیاست در جامعه و تاریخ (از جمله در دورة سلجوقی) رابطة تنگاتنگی با یک‌دیگر دارند. به سبب نادیده‌ انگاشتن پویایی تاریخی ایدئولوژی‌ها و بحث فرهنگی و هویتی آن، تاریخ ایدئولوژیک دورة سلجوقی و مهم‌ترین بخش آن، ایدئولوژی خواجه نظام‌الملک، همواره موضوع پیچیدة تاریخی است و سبب بروز گمراهی‌هایی در تاریخ‌نگاری دورة سلجوقی شده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل هرمنوتیکی، نسبت ایدئولوژی و سیاست در چالش مذهبی ـ سیاسی سلطنت سلجوقی و خلافت عباسی در سدة پنجم قمری و هم‌چنین نکات اصلی ایدئولوژی خواجه نظام‌الملک با توجه به تضاد فرهنگی و هویتی آن با ایدئولوژی عربی خلافت عباسی بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

ابن ابی یعلی الفراّء (١٤١٩ ق). طبقات الحنابلة، ج 3، تصحیح عبد الرحمن بن سلیمان العثمین، ریاض: الامانة العامة للاحتقال بمرور مأته عام.
ابن اثیر، ابوالحسن بن علی بن محمد (١٣٨٥ ق/ ١٩٦٥ م). الکامل فی التاریخ، بیروت: دار الصدر.
ابن جوزی، ابوالفرج عبد الرحمن (١٤١٢ ق/ ١٩٩٢ م). المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق: محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیة.
راوندی، محمد بن علی بن سلیمان (١٣٦٣). راحت الصدور و آیت السرور در تاریخ آل سلجوق، تصحیح: محمد اقبال، تهران: علی‌اکبر علمی.
سبط ابن جوزی، شمس الدین ابی المظفر یوسف بن قزاوغلی (١٤٢٢ ق). مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان (الجزء الثانی عشر، ٤٤٧ - ٤٥٢ ق)، تصحیح: فحیمی سعد، بیروت: عالم الکتب.
سبط ابن جوزی، شمس الدین ابی المظفر یوسف بن قزاوغلی (١٩٦٨ م). مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان (الحوادث الخاصة بتاریخ السلاجقه بین السنوات ١٠٨٦ – ١٠٥٦ م)، تحقیق و تصحیح: علی سویم، انقرة: مطبعة الجمیعة الترکیة.
السبکی، تاج الدین عبد الوهاب بن علی (١٣٨٣ ق). طبقات الشافعیة، تصحیح: محمود محمد الطناحی، ج ٣، قاهره: دار الاحیاء الکتب العربیة.
صفا، ذبیح‌الله (١٣٧٦). تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران از آغاز تا پایان عهد صفوی، تهران: فردوسی.
صفی، امید (١٣٨٩). سیاست/ دانش در جهان اسلام، هم‌سویی معرفت و ایدئولوژی در دورة سلجوقی، مترجم مجتبی فاضلی، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگ و اجتماعی.
طباطبایی، سیدجواد (١٣٨٤). خواجه نظام‌الملک طوسی: گفتار در تداوم فرهنگی ایران، تبریز: ستوده.
ظهیر‌الدین نیشابوری (١٣٩٠). سلجوق‌نامه، تصحیح: میرزا اسماعیل افشار و محمد رمضانی، تهران: اساطیر.
کلوزنر، کارلا (١٣٨١). دیوان‌سالاری در عهد سلجوقی، ترجمة یعقوب آژند، تهران: امیرکبیر.
نجم‌الدین ابوبکر رازی (١٣٦٥). مرصاد العباد، به اهتمام محمد امین ریاحی، تهران: علمی فرهنگی.
نظام‌الملک، ابوعلی حسن طوسی (١٣٦٤). سیرالملوک (سیاست‌نامه)، به اهتمام هیوبرت دارک، تهران: علمی فرهنگی.
یوسفی‌فر، شهرام (١٣٩٠). جستارهایی در مناسبات شهر و شهرنشینی در سده‌های میانة تاریخ ایران، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 
Bartol’d, V. V. (1967). Turkestan down to the Mongol Invasion, 3rd revised ed, London: Luzac.
Berkey, Jonathan P. (2003). The Formation of Islam: Religion and Society in the Near East, 600-1800, Cambridge: Cambridge University Press.
Bosworth, C. E. (1968). “The Political and Dynastic History of the Iranian World (A.D. 1000-1227)”, J. A. Boyle (ed), The Cambridge History of Iran, vol. 5.
Bulliet, Richard (1972). Patricians of Nishapur: A Study in Medieval Islamic Social History, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Bulliet, Richard (1973). “Political and religious history of Nishapur”, Buse, H. and D.S. Richards (eds.), Islamic Civilization 950-1150, (Papers on Islamic History, 3, Oxford: Bruno Cassirer, 1973, variorum reprint, 1990).
Cahen, Claude (1958, 1959). “Mouvements populaires et autonomisme urbain dans l’Asie musulmane du Moyen Age”, Arabica.
Daftary, Farhad (1990). The Ismā‘īlīs: Their history and doctrines, Cambridge: Cambridge University Press.
Hodgson, Mashall G. S. (1974). The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, vol.2, The Expansion of Islam in the Middle Periods, Chicago, London: The University of Chicago Press.
Humphreys, R. Stephen (1991). “Ideology and propaganda: religion and state in the early Seljukid period”, in idem, Islamic History: A Framework for Inquiry, Princeton: Princeton Univ. Press, revised edition.
Lambton, A. K. S. (1981). State and Government in Medieval Islam: An introduction to the study of Islamic political theory: the jurists, Oxford: Oxford University Press, rep. 1991.
Lambton, A. K. S. (1968). “The Internal structure of the Saljuq Empire”, J. A. Boyle, (ed.) The Cambridge History of Iran, vol.5, Cambridge: Cambridge University Press.
Lambton, A. K. S. (1984). “The dilemma of government in Islamic Persia”, Iran.
Madelung, Wilferd (1988). Religious Trends in Early Islamic Iran, New York: State University of New York.
Makdisi, George (1963). Ibn ‘Aqil et la resurgence de l’Islam traditionaliste au XI siècle, Damascus-Paris: Institut Française de Damas.
Makdisi, George (1973). “The Sunni Revival”, Islamic Civilization, 950-1150, ed. D.S. Richards, Oxford: Bruno Cassirer, variorum reprint, 1990.
Makdisi, George (1982). The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West, Edinburgh, Edinburgh Univ. Press.
Safi, Omid (2000). “Power and the Politics of Knowledge: Negotiating Political Ideology and Religious Orthodoxy in Saljuq Iran”, Duke University, Department of Religion.
Yavari, Neguin (1996). “Nizam al-Mulk and the Restoration of Sunnism in Iran in the Eleventh Century”, Tahqīqāt-e Islami, Tehran: bonyād-e dā’erat al-ma‘āref-e eslāmī.