نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ/ دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری تاریخ/ دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با هجوم ژرمن‌ها به امپراتوری روم غربی و سقوط آن، اقتصاد پولی ـ ‌مبادله‌ای و زندگی شهرنشینی به نازل‌ترین حد خود رسید. اقتصاد و تولید در جامعة غربی بر تولید کشاورزی و مبادلة تهاتری استوار و روستاها به جای شهرها مرکز اصلی حیات سیاسی، ‌اجتماعی و اقتصادی شدند؛ اما از قرن دوازدهم مجدداً شهرها قدرت گرفتند. در این مقاله، با تکیه ‌بر منابع و به روش تاریخی، سعی می‌کنیم تصویری از ظهور دوبارة شهرها در اروپای قرون وسطی ارائه دهیم. از قرن دوازدهم بر اثر تحولات تکنیکی، افزایش تولید و بهبود تغذیه جمعیتی مازاد‌ بر نیاز بخش کشاورزی روانة شهرها و جذب در تولید پیشه‌وری و خدماتی شد. شهرها در ‌اواخر قرون وسطی، در ‌پی استقلال‌خواهی و جلب حمایت پادشاهان، ستیزه با نظام فئودالیسم را آغاز کردند.

کلیدواژه‌ها

آگیبالووا، و. و ک. م. دنسکوی (2537). تاریخ سده‌های میانه، ترجمة رحیم رئیس‌نیا، تهران: پیام.
برودل، فرناند (1372). سرمایه‌داری و حیات مادی 1800-1400، ترجمة بهزاد باشی، تهران: نشر نی.
برینتون، کرین و دیگران (1338). تاریخ تمدن غرب و مبانی آن در شرق، ترجمة پرویز داریوش، تهران: کتاب‌خانة ابن‌سینا.
بکر، کارل ل. و فردریک دنکاف (1380). سرگذشت تمدن، علی‌محمد زهما، تهران: علمی و فرهنگی.
بنه‌ولو، لئوناردو (1385). شهرهای قرون وسطی، ترجمة پروانه موحد، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
داب، موریس (1379). مطالعاتی در زاد و رشد سرمایه‌داری، ترجمة حبیب‌الله تیموری، تهران: نشر نی.
داب، موریس و دیگران (1359). گذر از فئودالیسم به سرمایه‌داری، ترجمة احمد تدین، تهران: توکا.
دالین، و. و دیگران (1366). تاریخ فرانسه، تهران: پیشرو.
فکوهی، ناصر (1384). انسان‌شناسی شهری، تهران: نشر نی.
گمپل، ژان (1374). انقلاب صنعتی در قرون وسطی، ترجمة مهدی سبحانی، تهران: نشر مرکز.
مامفورد، لوئیز (1381). مدنیت و جامعة مدنی در بستر تاریخ، ترجمة احمد عظیمی بلوریان، تهران: رسا.
مامفورد، لوئیز (1385). فرهنگ شهرها، ترجمة عارف اقوامی مقدم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری.
متروپولسکی (بی‌تا). تحولات اجتماعی، ترجمة م. پ. کاشانی، تهران: چاپخش.
متروپولسکی و دیگران (2537). زمینة تکامل اجتماعی، ترجمة پرویز بابایی، بی‌جا.
وبر، ماکس (1374). اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری، ترجمة عبدالمعبود انصاری، تهران: سمت.
وبر، ماکس (1384). شهر در گذر زمان، ترجمة شیوا کاویانی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 
Allmand, Christppher (1998). The New Cambridge Medieval History: 1415-1500, Vol. 7, New York: Cambridge University Press.
Backman, Clifford R. (2003). The Worlds of Medieval Europe, New York: Oxford University Press.
Benedict, Philip (1992). Cities and Social Change in Early Modern France 1500–1800, New York: Routledge.
Breisach, Ernst (1994). Historiography: Ancient, Medieval & Modern, Chicago: Chicago University Press.
Cipolla, Carlo M. (1993). Before the Industrial Revolution: European Society and Economy, 1000–1700, London: Routledge.
Clark, Peter (2009). European Cities and Towns: 400-2000, New York: Oxford University Press.
Crouzet, Francois (2001). A History of the European Economy, 1000–2000, Virginia: University Press of Virginia.
Dyer, Christopher (2000). Everyday Life in Medieval England, New York: Cambridge University Press.
Dyer, Christopher (2005). An Age of Transition? Economy and Society in England in the Later Middle Ages, New York: Oxford University Press.
Epstein, S. R. (2001). Town and Country in Europe 1300-1800, Cambridge: Cambridge University Press.
Epstein, S. R. and Maarten Prak (2008). Guilds, Innovation, and the European Economy, 1400–1800, New York: Cambridge University Press.
Hause, Stephen and William Maltby (2004). Western Civilization: A History Of European Society, London: Wadsworth Publishinged.
Hohenberg, Paul M. and Lynn Hollen Lees (1996). The Making of Urban Europe, 1000-1994, Massachusetts: Harvard University Press.
Lansing, Carol and D. Edward English (eds.) (2009). A Companion to the Medieval World, Oxford: Blackwell.
Le Goff, Jacques (1988). Medieval Civilization: 400-1500, trans. Julia Barroow, Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
Le Goff, Jacques (2005). The Birth of Europe, trans. Janet Lloyd, Oxford: Blackwell Publishing.
Lopez, Roberto (1976). The Commercial Revolution of the Middle Ages, 950–1350, Cambridge: Cambridge University Press.
Luscambe, David and Jonathan Riley-Smith (2004). The New Cambridge Medieval History 1024-1198, Vol. 4, Part 2, Cambridge: Cambridge University Press.
Maddicott, J. R. and D. M. Palliser (2000). The Medieval State, London and Rio Grande: The Hambledon Press.
Palliser, D. M. (2000). The Cambridge Urban History of Britain: 600-1540, Vol. 1, Cambridge: Cambridge University Press.
Pirenne, Henri (1937). Economic and Social Histoty of Medieval Europe, trans. I. E. Clegg, New York: Harcourt, Brace and Company.
Pirenne, Henri (1946). Medieval Cities: Their Origins and the Revival of Trade, trans. Frank D. Halsey, Princeton: Princeton University Press.
Postan, M. M., H. J. Habakkuk, and Edward Miller (1987). The Cambridge Economic History: Trade and Industry in the Middle Ages, Vol. 2, Cambridge: Cambridge University Press.
Pounds, Norman John Greville (2005). The Medieval City, Westport: Greenwood Press.
Reuter, Timothy (1999). The New Cambridge Medieval History, Vol. 3, Cambridge: Cambridge University Press.
Tellier, Luc-Normand (2009). Urban World History: an Economic and Geographical Perspective, Québec: Presses de l’Université du Québec.
Tilly, Charles (1975). The Formation of National States in Western Europe, New Jersey: Princeton University Press.
Toman, Rolf (ed.) (1990). The High Middle Ages in Germany, Coln: Benedikt Taschen.
Trevor, Dean (2000). The Towns of Italy: in the Later Middle Ages, Manchester: Manchester University Press.
Wolfe, Michael (2009). Walled Towns and the Shaping of France: From the Medieval to the Early Modern Era, New York: Palgrave & Macmillan.