شناسنامه علمی شماره

چکیده

تحقیقات تاریخ‌ اجتماعی
دوفصل‌نامة علمی ـ پژوهشی
سال ششم، شمارة دوم، پاییز و زمستان 1395
صاحب‌امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مدیرمسئول: شهرام یوسفی‌فر
سردبیر: شهرام یوسفی‌فر
مدیر اجرایی: اعظم ریاحی
 
هیئت تحریریه

صادق آیینه‌وند


استاد دانشگاه تربیت مدرس
حسین آبادیان


دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
احسان اشراقی


استاد دانشگاه تهران
قدرت الله دیزجی


استادیار دانشگاه ارومیه
ناصر تکمیل‌همایون


استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پروین ترکمنی‌آذر


دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جهانبخش ثواقب


دانشیار دانشگاه لرستان
عباس سرافرازی


دانشیار دانشگاه مشهد
مقصود‌علی ‌صادقی گندمانی


دانشیار دانشگاه تبریز
نوبوآکی کوندو


دانشیار مؤسسة زبان‌ها و فرهنگ‌های آسیایی و آفریقایی (توکیو)
علی‌رضا ملایی توانی


دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ابراهیم موسی‌پور بشلی


استادیار دانشنامة جهان اسلام
مرتضی نورائی


استاد دانشگاه اصفهان
محمدباقر وثوقی


استاد دانشگاه تهران
کریستف ورنر


استاد دانشگاه ماربورگ آلمان

 
 
 
مدیر تولید: رضا حسینی
ویراستار: اکرم نوری
نسخه‌پرداز: شایا شهوق
صفحه‌آرا: الهام صابری امیری
طراح جلد: مجید اکبری‌ کلی
 
چاپ‌خانه: پردیس دانش، تیراژ: 500 نسخه، بها: 12000 تومان
نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی، صندوق پستی 6419 - 14155
تلفکس:88612870 ، پست ‌الکترونیک: socialhistory.ihcs@hotmail.com
پایگاه اینترنتی: http://socialhistory.ihcs.ac.ir