نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

مقالۀ حاضر بر‌اساس گزارش‌های روزنامۀ اطلاعات، برگ‌هایی از اسناد آرشیو ملی امریکا و سازمان اسناد ملی بریتانیا، به‌علاوة خاطرات و مشاهدات کسانی که شاهد ماجرا بوده‌اند، نوشته شده است. موضوع اصلی مقالۀ حاضر بحران غلات، به‌ویژه گندم و نان، در مقطع زمانی اسفند 1320 تا آذر 1321 است. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر اجتماعی بحران نان در زندگی روزمرۀ مردم ایران است و علل و عوامل آن را مورد بحث قرار می‌دهد. روش تحقیق این مقاله تحلیل محتوای گزارش‌های منابع مزبور برای دستیابی به ماهیت بروز بحران نان در ابتدای اشغال کشور به‌وسیلة متفقین است.

کلیدواژه‌ها