نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه لرستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران در دورة اسلامی، دانشگاه لرستان

چکیده

اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در عهد ایلخانان از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرفت. یکی از این عوامل نگودریان بودند که با نافرمانی از ایلخانان و تاخت‌وتاز در قلمرو آنان در اوضاع اجتماعی و اقتصادی این دوران تأثیر ‌گذاشتند.
این مقاله بر آن است تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و ازطریق تحلیل و پرسش آگاهی‌های در دست، تا حد امکان به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تاخت‌و‌تازها وضوح بیش‌تری ببخشد. از میان این پیامدها می‌توان به نا‌امنی اجتماعی، آشفتگی در تجارت و کشاورزی و دام‌پروری، کشتار عدة زیادی از اهالی نواحی مورد تاخت‌و‌تاز، و مهاجرت جمعی از آن‌ها به مناطق دیگر اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها