نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه اصفهان (نویسندة مسئول)

2 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در قیاس با تعداد کثیر تاریخ‌نویسانِ مرد، معدودی تاریخ‌نویس زن می‌توان سراغ گرفت. آیا ماهیت دانش تاریخ ویژگی‌هایی مردانه دارد که از حضور زنان در این عرصه استقبال نکرده است، یا موانع و محدودیت‌هایی بر سر راه ورود زنان به حوزة دانش تاریخ وجود دارد؟ آیا تلقی متعارف از دانش تاریخ که آن را بر حسب موضوع تعریف می‌کنند مانعی برای رغبت زنان به دانش تاریخ شده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها هر چه باشد پرسشی دیگر را فراروی ما قرار می‌دهد: چنان‌چه زنان حضور مؤثرتری در حوزة دانش تاریخ پیدا کنند، این دانش برای دست‌یابی به اهداف خود چه ظرفیت‌های جدیدی خواهد یافت؟
مقالة «تاریخ صورتی»، با طرح چنین پرسش‌هایی و با اتخاذ روش مطالعة تاریخی ـ روان‌شناختی، در پی آن است که، ضمن واکاویِ رابطة زن و دانش تاریخ و برشمردن عمده‌ترین موانع حضور زنان در عرصة تاریخ‌نویسی، تا حد امکان گزینه‌ها و راهکارهایی برای اعتلای دانش تاریخی، از رهگذر مشارکت بیش‌تر زنان در فرایند تولید شناخت تاریخی، عرضه کند.

کلیدواژه‌ها