نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

آخرین شاهنشاهی ایران باستان را شاید بتوان آغاز دوره شکل گیری کلنی های مسیحی در ایران دانست چرا که بر جمعیت این اقلیت دینی در دوره ساسانیان با اعمال برخی از سیاست های دربار ساسانی روز به روز افزوده تر شد و آنها در نقاط مختلف ایران ساکن شدند. تلاش مسیحیان برای اتحاد و تثبیت موقعیت شان در جامعه ایران نه تنها باعث مشارکت و نقش پذیری آنها در حوزه های مختلف مانند حوزه اقتصادی و اجتماعی شد بلکه مسیحیان در سایه تسامح و مدارای مذهبی برخی پادشاهان ساسانی موفق شدند کلیساهایی مستقل از کلیسای بیزانس در قلمرو ساسانیان برپا کنند. با مطالعه و بررسی " منابع مکتوب" و "یافته های باستانشناسی" با برخی از کلنی های مسیحی در این دوره روبرو هستیم که از جمله آنها میتوان به مراکز اسقف نشین نسطوری در صفحات شمالی و جنوبی خلیج فارس همچون ریواردشیر، میشان، جزیره خارک، سیربنی یاس و بیت مزون، بیت قطرای، مشماهیگ، دارین و هگر اشاره کرد. در این مقاله بر آن شدیم تا زمینه های شکل گیری اسقف نشین های نسطوری را در دو سوی خلیج فارس با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار دهیم. معرفی اسقف نشین های نسطوری در دو سوی خلیج فارس و واکاوی علل و زمینه های شکل گیری آنها در صفحات شمالی و جنوبی خلیج فارس از اهداف پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Extended Abstract

Causes of the formation of dioceses Nestorian on the Coasts and Hinterlands of the Northern and Southern of Persian Gulf

Jesus Christ was born in the time of Farhad V (2B C.- 4) and Christianity entered to Iran in the shadow of Parthian Kingdom religious tolerance slowly. Following the fall of the Parthian empire and the rise of the Sassanids, Christianity continued to exit in the society of Iran. The last reign of ancient Iran may be known as the beginning of the formation of Christians colonies in Iran as the population of this religious minority had been added during the Sasanian era by applying some of the policies of the Sasanian court and they had been settled in different part of Iran.

Christians efforted to unify and stabilize their position in Iran not only contributed to their participation in various fields such as the economic and social sphere, but also Christians in the shadow of religious tolerance of some Sasanian kings succeeded in establishing churches in Iran. Studying various “written sources” and “archaeological findings” were appeared some Christian colonies which are including the Nestorian dioceses on the coasts and hinterlands of the northern and southern of Persian Gulf in this period such as Rēv Ardašir, Mishān, Kharg Island, Bēt Mazon, Bēt Qatrāyē, Mašmāhig, Sir Baniyas, Darin, Hagar. In this paper the causes of Nestorian dioceses formation have been tried to survey in two parts of Persian Gulf with library study and analytical-descriptive method. The aim of this study is to introduce the Nestorian diocese on the both side of the Persian Gulf and to investigate the causes and fields of their formation on the coasts and hinterlands of the northern and southern of Persian Gulf. Tree hypothesis have been proposed to answer this question.

The first hypothesis is the policy of the Sassanid Kings that was the settlement of Christians who were among captives in Iran especially on the coasts and hinterlands of the northern of Persian Gulf by Shapor I (240-270) for the first time and the powerful Sassanid kings such as Shapor II (309-379), KhosrowI (531-579) and Khosrow II (590-628) followed this policy. It caused to the arrival of Christians to Iran in 4 seasons and during various steps and they were settled in different parts of Iran. Because of this policy, the Christian population of Iran increased. The Christians participation and presence in different spheres began by increasing of this religious minority. For example, we can mention to Simon Barsabai who was responsible to collect taxes from Christians who lived in Mesopotamia and Khuzestan during the reign of Shapur II.

The Second hypothesis, the formation of council of christian bishops in Iran that happened in the time of Yazdgird I (399-421) at the request of the Christian Bishop Marutha who is the leader of the Roman negotiating team, bishops from different parts of Iran participated in this council in 410 which were including bishops of Mishān, Kharg Island, Bēt Mazon, Bēt Qatrāyē, Mašmāhig, Sir Baniyas, Darin, Hagar. Dioceses became official on both side of Persian Gulf and Christians achieved unity and solidarity; Nestorian sect was officialized during the reign Piroz (459-484) and Nestorian Christians were supported by the Sasanian kings.

 

Third hypothesis is Christian participation in various fields such as the economic and social sphere, they worked as trader in different places such as Mashmahig where was the pearl fishing center and they developed economically. Evidanc of this claim was the attempt of Christians to establish a Christian monarchy in Iran and its reason was the crisis of Anoushzad, his mother was christian, the son of Khosrow I. Anoushzad was imprisoned in Jundishapor prison because of his desire to Christianity that was his mother religion. He was informed of king illness when Khosrow I marched on Syria, Anoushzad revolted with prisoners in the prison and escaped to Mesopotamia. Khosrow I, who was informed of crisis through the letter of Ctesphon governor, ordered the arrested and suppression of the insurgent. Eventually, the Christinas attempts to establish a Christian empire was unsuccessful in Iran. This indicates Christians economic power and their remarkable increasing in Iran.

All the above factors led to the formation of episcopal settlements in different and important places along the trade route on the northern and southern parts of the Persian Gulf

آسموسن، یس پیتر (1387)، تاریخ ایران باستان کمبریج، از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی، ترجمه‌ی حسن انوشه، ج سوم، قسمت دوم، چاپ چهارم، تهران: امیر کبیر.
آلتهایم، فرانتس (1369)، کمک‌های اقتصادی در دوران باستان، ترجمه‌ی امیر هوشنگ امیری، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
پیگولوسکایا و نینا ویکتورونا (1372)، اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سده‌های چهارم- ششم میلادی، ترجمه‌ی عنایت اله رضا، تهران: موسسه‌ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
ثعالبی نیشابوری، عبدالملک بن محمدبن اسماعیل(1368)، تاریخ ثعالبی مشهور به غرر اخبار ملوک فرس و سیرهم، پیشگفتار و ترجمه محمد فضائلی، تهران، نشر قطره.
دریایی، تورج(1383)، شاهنشاهی ساسانی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران، انتشارات ققنوس.
دینوری، ابوحنیفه احمد بن داوود (1381)، اخبارالطوال، ترجمه‌ی: محمود مهدوی دامغانی، چاپ پنجم، تهران: نشر نی.
رویدادنامه سریانی موسوم به رویدادنامه خوزستان [کتاب]: روایتی ازآخرین سال‌های پادشاهی ساسانی/ ترجمه وتعلیقات خداداد رضاخانی، سجاد امیری‌باوندپور. تهران: حکمت‌سینا‏، ‏۱۳۹۵.
طبری، محمدبن جریر (1375)، تاریخ الرسل و الملوک، ترجمه‌ی ابوالقاسم پاینده، چاپ پنجم، تهران: انتشارات اساطیر.
فرای، ریچارد (1389)، تاریخ ایران باستان کمبریج از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی، احسان یارشاطر و دیگران، ترجمه‌ی حسن انوشه، ج 3، قسمت اول، چاپ 6، تهران: انتشارات امیرکبیر.
فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه (1384)، براساس نسخه‌ی مسکو، چاپ چهارم، تهران: انتشارات پیمان
کولسنیکف، آ.ای (2535)، ایران در آستانه یورش تازیان، ویراستاران.و.پیگولفسکایا، ترجمه‌ی م.ر.یحیایی، تهران: انتشارات آگاه.
مارکوارت، یوزف،(1373) ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی، ترجمه مریم میراحمدی، تهران، انتشارات اطلاعات.
میلز، و.م.(1931)، تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران، ترجمه علی نخستین، به مساعدت عباس آرین پور، تهران، انتشارات اساطیر.
میری، نگین، (بهار و تابستان 1395)، مکان یابی ریواردشیر ساسانی و ریشهر سده‌های نخستین و میانه اسلامی، «پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران»، ش 10، دوره 6، 172-161.
نولدکه، تئودور (1358)، تاریخ ایرانیان و اعراب در زمان ساسانیان، ترجمه‌ی عباس زریاب، تهران: انتشارات انجمن آثار ملی
وثوقی، محمدباقر، (1389)،علل و عوامل جابجایی کانون های تجاری در خلیج فارس، تهران، پژوهشکده تاریخ اسلام.
Acts of Symon A, ed. And tr.M.Kmosko, Patrologia Syriaca2.
Acts of Symon B, ed. And tr.M.Kmosko, Patrologia Syriaca2
Adams, R. Mc C.(1965), The Land Behind Baghdad , The History Settlement in the Diyala Plains, Chicago and London, The University of Chicago.
Almutairi, M.,(2011), The Archaeology of Kuwait, A Thesis Submitted in Fulfilment of Requirement for a Phd in Archaeology, Cardiff University.
Beech, M., (2009), Archaeology of the Late Pre-Islamic to Early Islamic Period with a particular focus on recent discoveries on Sir Bani Yas Island, Abu Dhabi Emirate, Proceedings of the International History Conference on New Perspectives on Recording UAE History, Published by National Center for Documentation & Research, Abu Dhabi, UAE, 99-114.
Bin Seray, H.M.,(1996), Christianity in EastArabia. Aram 8, 315–332.
Borjian,H., “KHARG ISLAND i. Geography,” Encyclopædia Iranica, online edition, 2015, »http://www.iranicaonline.org/articles/kharg-island-01-geography «
Boucharlat, R. & Salles, J.F, (1981),“ The History and Archaeology of the Gulf from the fifth Century B.C. to the Seventh Century A.D.: A Review of the Evidence’, Proceeding of the Seminar for Arabian Studies , Orient College , Oxford , Vol.11,65-94
Buck, Ch., (1995), The University of the Church of the East: How Persian was Persian Christianity? The Journal of the Assyrian Academic Society, 10:1, 54-95.
Carter, R.A., (2008), Christianity in the Gulf during the First Centuries of Islam, Arabian Archaeology and Epigraphy, Vol.19, 71-108.
Chronicle of Seert, Christian Historical Imagination in Late Antique Iraq, (2013), Wood, Ph., edited by G. Clark & A. Louth, Oxford University Press.
Elders, J., (2001)“The Lost Church of The Arabian Gulf:Recent Discoveries on the Islands of Sir Bani Yas and Marawah”, Abu Dhabi ,Emirate, U.A.E., Proceding of Seminar for Arabian Studies,31, 47-57
Elders, J., (2003), The Nestorians in the Gulf: just passing through? Recent Discoveries on the Island of Sir Bani Yas, Abu Dhabi Emirate. Page 230-236 in D.T.Potts, H. Al-NAboodah & P. Hellyer(eds), Archaeology  of  the  United  Arab  Emirates.  First International Conference  on  the Archaeology  of  the U.A.E. London: Trident Press.
Fry, R. N., (1984), The History of Ancient Iran, München.
Friestad, K.H, (2016), Christianity in Bet Qatraye, A Survey of Textual and Archaeological Sources to the Knowledge of Christianity in North-East Arabia and the Island of the Persian Gulf, Thesis for MA degree, Norwegian School of Theology.
Ghrishman, R., (1965), The Island of Kharg, 3rdprinting, Oil Operating Companies, Tehran, Iran
Hellyer, P., (2001),Nestorian Christianity in the Pre-Islamic UAE and South Eastern Arabia, Journal of Social affairs, Vol.18, Number72, 79-98.
Hellyer, P.(eds), (2003), Proceeding of the first international conference on the archaeology of the United Arab Emirates, 230-236. Abu Dhabi, Culture Foundation.
Kennet, D., (2004), Excavation at the Site of Alqusur, Failaka, Kuwait, proceeding of the 24th seminar for Arabian Studies Held at Oxford on 24th-26th July 1990, Archaeo press ,97-112.
Kennet, D, (2007), The decline of eastern Arabia in the Sasanian period, Arabian Archaeology and Epigraphy 18/1, 86-122.
King, G.R.D., Elders, D., Dunlop, J., Garfi, S., Stephenson, A., Tonghini, C., (1995), A Report on the Abu Dhabi Islands Archaeological Survey (1993-1994), Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, Vol.25, 63-74.
Labourt, J.,(1904), Le Christianisme LʼEmpire Perse Sous la Dynastie sassanide(224-632), Deuxiéme Édition, Paris Libaire Victor leCoffre Rue Bonaparte90.
Langfeldtf, J.A.,(1994), Recently discovered early Christian Monuments Northeastern Arabia, Arabian Archaeology and Epigraphy, Vol.5, Issue1, 32-60
Patterson, L.E., (2017), Minority Religions in the Sasanian Empire:Suppression , Integration and Relations with Rome, Faculty  Research & Creative Activity238,181-198
Payne, Richard E.,(2015), A State of Mixture Christians, Zoroastrians and Iranian Political Culture in Late Antiquity, University of California Press, Oakland, California.
Potts, D.T., (1985), From Qade to Mazun Four Notes on Oman c.700 to 100A.D., The Journal of Oman Studies, Vol8, Part1, 81-95.
Potts, D.T., (1992), The Arabian Gulf in Antiquity, 2Vols, Oxford.
Potts,D.T., (1994), Nestorian Crosses from Jabal Berri, Arab. Arch.epig. 5 ,61-65.
Potts, D.T.,(1997), Before the Emirates:an Archaeologicaland Historical Account of Development in the Region c.5000B.C. to 676A.D, Al Abed I, Hellyer P, editors. United Arab Emirates: a new perspective. London: Trident Press, 28-69.
Sebeos, (1904),Patmutʿiwn i Herakln, ed. G. V. Abgaryan, Yerevan, 1979; tr. F. Macler as Histoire d’Héraclius par l’évêque Sebèos, Paris.
Synodicon Orientale ou Recuil De Synodes Nestories, Dapre’s Le Ms. Syriaque 332 De La Bibliotheque Nationale Et Le Ms. K. VI,4Du, Musse Borgia, Á Rome, translated to French by J.B. Chabot, Paris , Imprimerie Nationale,1930
Theophanes, (1883-1885),Chronography, ed. C. de Boor, 2 vols., Leipzig,
Whitehouse,A., Williamson,A., (1973), Sasanian Maritime Trade, Iran, Vol.II, 29-49
Yule,P., Sasanian Presence and Late Iron Age Samad in Central Oman, Some Corrections, Arabian Archaeology and Epigraphy ,Vol27, Issue1,2017:1-10,