نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران

چکیده

زاغه­نشینی و اسکان غیر رسمی با گسترش مهاجرت­های داخلی طی دهۀ چهل شمسی، به یکی از مشکلات اجتماعی اصلی شهرهای بزرگ و به ویژه تهران بدل شد. تخریب زاغه­ها در ابتدا تنها سیاست دولت برای مواجهه با این مسئله اجتماعی بود. اما به دنبال عدم موفقیت این اقدامات، سعی شد تا با ساخت مسکن برای زاغه­نشینان بر این مشکل غلبه شود. ساخت کوی مسکونی نهم آبان در سال 1344 در تهران مهم­ترین اقدام دولت در این زمینه بود. با این حال، در فاصلۀ کوتاهی پس از ساخت کوی، تقریباً هفتاد درصد از زاغه­نشینان در اوایل دهۀ پنجاه شمسی اقدام به ترک این خانه­ها کرده بودند. بنابراین، پرسش نوشتۀ حاضر این است که چرا ساکنان کوی نهم آبان، با وجود نیاز شدید به داشتن مسکنی مناسب، اقدام به ترک خانه­های خود در این کوی مسکونی کردند؟ مدعای نوشتۀ حاضر این است که عدم تناسب این خانه­ها با شیوه­های کسب معاش زاغه­نشینان اصلی­ترین دلیل آن­ها برای ترک کوی نهم آبان بود. بر این اساس، نخست نحوۀ ساخت و اسکان زاغه­نشینان در کوی نهم آبان شرح داده می­شود. سپس مشخصات اجتماعی و اقتصادی ساکنان کوی بررسی خواهد شد و در آخر تلاش می­شود نشان داده شود که چرا زاغه­نشینان اقدام به ترک خانه­های کوی نهم آبان کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Extended Abstract

Social housing and Immigrant squatters: ،The construction of  the Kooy-e nohom-e aban in 1960s

The spread of slums and informal settlements in Tehran in the mid-1960s, and the failure of slums demolition policies for reduction of slums have led the government to overcome this problem in other ways by building housing for slums in Tehran. The construction of the Kooy-e nohom-e aban in 1965 for slum dwellers in Tehran was the most significant action of the government in this regard. Between 1965 and 1969, the slum dwellers of the affluent areas of Tehran were transferred to this residential alley. However, in the early 1970s, most residents of the Kooy-e nohom-e aban left their new homes and returned to the slums. In other words, the plan had practically failed. Despite the urgent need for adequate shelter, the question of the present article is why the residents of the Kooy-e nohom-e aban left their homes?

According to the above preliminaries, we try to first explain how the Kooy-e nohom-e aban were built and how slum dwellers were settled in Kooy-e nohom-e aban. Then the social and economic characteristics of the residents of the alley were evaluated and finally an attempt was made to show why the slum dwellers left the houses of the Kooy-e nohom-e aban.

It should be noted that although this residential alley has been the subject of several sociological researches due to some social necessities, the historical background of the Kooy-e nohom-e aban has not been considered and the authors of this research have limited themselves to general references in this regard and its historical aspect has been neglected. Regarding the research methodology, it should be said that the lack of documents about the behavior and attitudes of Subaltern groups in the past is the most important obstacle to such research. Therefore, considering this issue, the reconstruction of the behavior and attitudes of the residents of the Kooy-e nohom-e aban in this article is based on a demographic approach to social history. Indeed, in social history, when available resources and documents do not allow us to reconstruct the behavior and attitudes Subaltern groups individually, the alternative strategy is to reconstruct their behavior as a group through the use of demographic data that has been collected quantitively.

Furthermore, by examining the reports and documents left by the residents of the Kooy-e nohom-e aban, it is shown that the main reason for the failure of the project was due to the economic situation of the residents. During the accommodation of the residents in the Kooy-e nohom-e aban, the only job opportunity provided for the residents of the Alley was the small number of shops that the Housing Organization was supposed to hand over to some shopkeepers in Hasirabad, whose shops had been destroyed along with the slum dwellers' slums.

Therefore, there was no place to work in this alley, and people had to look for work in institutions in the city. Most of the slum dwellers were engaged in various seasonal jobs before settling in the Kooy-e nohom-e aban. But their seasonal occupations, which were the main source of livelihood for themselves and their families, were closely linked to their place of residence, and the existence of these job opportunities depended on their living next to the affluent.

On the one hand, this possibility had disappeared for them in their new place of residence due to the long distance between the Kooy-e nohom-e aban and those areas. On the other hand, their new life had faced new costs such as water, electricity, housing installments, municipal tolls, and transportation costs, which were beyond their means. The number of unemployed women, who mostly served in the surrounding houses, also increased mainly due to the distance to the northern parts of the city (distance between 12 and 16 km). In addition to the problems and difficulties such as protecting children in the absence of the mother, paying eight to twelve rials for transportation and spending about three hours in this case limited the possibility of women moving to the north of the city, and this had a severe impact on the family economy. Therefore, most of the first residents of the Kooy-e nohom-e aban, who were among the poorest people in the community, sold their houses at a higher price, spent it on more urgent needs, and returned to the slums to continue their lives based on the initiatives they found to earn a living in city.

اطهاری، کمال و همکاران (1374). حاشیه­نشینی در ایران: علل و راه­حل­ها، گزارش مرحله پنجم: شهروند دانستن کم­درآمدها، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، (چاپ نشده).
اندیشه، لیلا؛ صلاح­الدین خطیر (1352). نمایی از جمعیت در کوی نهم آبان، بی­جا، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی.
بیات، آصف (1391).  سیاست­های خیابانی:جنبش تهی­دستان در ایران، ترجمۀ سید اسدالله نبوی چاشمی، تهران، انتشارات پردیس دانش.
بی­نا (1350). «تلاش­های عمرانی بانک رهنی ایران»، هنر و معماری، شماره 10 و 11، صص 109-125
پاکدامن، بهروز (1353). نحوه بررسی کوی­های ساخته شده: مشخصات اهالی کوی نهم آبان قبل از اسکان، بی­جا، بی­نا
پیران، پرویز (1379). «فقر و شورش شهری با نیم نگاهی به شرایط ایران»، در: رئیس­دانا، فریبرز و همکاران، فقر در ایران (مجموعه مقالات)، ویرایش و تنظیم حسن رفیعی و سعید مدنی (قهفرخی)، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
توکلی­نیا، جمیله و سعید ضرغامی (1397). « آسیب­شناسی برنامه­های پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه تأمین مسکن گروه­های کم درآمد شهری»، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، س 7، ش 27.
جوادی، محمد هادی (1374). «گذشته چراغ راه آینده است: تجربه­های دولت در خانه­های ارزان نارمک، نازی­آباد، کن، سیزده­آبان»، در: دبیرخانه کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران (به کوشش)، مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران (جلد نخست)، سازمان میراث فرهنگی کشور
حاج یوسفی، علی (1381). «حاشیه نشینی و فرآیند تحول آن قبل از انقلاب اسلامی»، هفت شهر، سال سوم، شمارۀ هشتم، صص 12-24.
خاتم، اعظم و همکاران (1377).  طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن، بخش سوم مطالعات اجتماعی، 3-3- نظام اسکان در منطقه شهری تهران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، (چاپ نشده).
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شماره 395-4687؛ شماره 4688-395؛ شماره 4689-395؛ شماره 4909-395؛ شماره 4910 -395؛ شماره 998-25-830.
طبیبیان، منوچهر(1376). «ارزیابی پروژه شهر سالم در ایران: کوی سیزده آبان»، محیط­شناسی، دوره 20، شماره پیاپی 1083، صص 61-74.
 کتابخانه، موزه، و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، شماره 725201.
لوییس، اسکار (1353). فرهنگ فقر، ترجمه سید مهدی ثریا، «نامه علوم اجتماعی»، شماره 4، صص 124-140
مالجو، محمد (1400). کوچ در پی کار و نان: فاعلیت منفعلانۀ مستمندان آذربایجان از 1327 تا 1329 خورشیدی، تهران، انتشارات اختران.
مجموعه نویسندگان (1374). حاشیه­نشینی: آثار و پیامدهای آن بر شهرها، پیوست گزارش مرحله اول (آشنایی با مدارک مکتوب شامل خلاصه­برداری از تحقیقات انجام شده)، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، (چاپ نشده).
محققان آموزشگاه خدمات اجتماعی (1345). تصویری از اوضاع اجتماعی ساکنان کوی نهم آبان، تهران، انتشارات آموزشگاه خدمات اجتماعی.
محمدی، ایرج (1390). اسنادی از مهاجرت داخلی در ایران 1311-1357، مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری، تهران، خانه کتاب.
مشهودی، سهراب(1355).  نگرشی بر کارکردها و نارسایی­های کوی نهم آبان، مقاله شماره 42، تهران، سازمان برنامه.
هریس، کوان(1398).  انقلاب اجتماعی: سیاست و دولت رفاه در ایران، ترجمه محمدرضا فدایی، تهران، انتشارات شیرازه کتاب ما.
یزدی­زاده، رضا (1347). کوی نهم آبان، تهران، انتشارات امور آموزش اتحادیه شهرداری­های کشور.
Ginzburg, Carlo, (2013). The Cheese and the Worms: The cosmos of a sixteenth-century miller, translated by John Tedeschi and Anne Tedeschi. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Kazemi, Farhad(1980). Poverty and Revolution in Iran: The Migrant Poor, Urban Marginality, and Politics, New York: New York University Press, 1980