نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان‌شناسی دوره تاریخی،دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استاد گروه باستان شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 دانشجوی دکتری باستان شناسی دوره تاریخی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

فرهنگ شست‌وشو نزد نگاه معاصر، یکی از مولفه‌های ارزیابی فرهنگ‌های کهن برشمرده می‌شود و از این‌رو، تحقیق درباره آن، یک ضرورت است. این‌که ریشه مساله، یعنی درک نیاز به پاک ساختن تن بر چه مبنایی بوده، نخستین گام وارسی موضوع مورد بحث است. در ادامه، پرداختن به این که سازه‌های مشخص و مرتبط با استحمام از چه زمانی و در کجا پیدایی یافت و چگونه این مساله در جاهای دیگر ظهور کرد، مسیر پژوهشی را بنیاد می‌نهد. سپس چگونگی رو آوردن به گرمابه و فرهنگ شست‌وشو با آب گرم، بررسی و نمونه‌های تاریخی و باستان‌شناختی آن‌ها ارزیابی می‌شود. در این پژوهش دیده شد گرچه طبق اصلی مهم در آیین زرتشتی و در دوران چیرگی این دین، امکان برپایی و نشر فرهنگ استحمام در گرمابه‌هایی به سبک یونانی-رومی ممکن نبوده است، اما این مساله به مفهوم دور بودن ایرانیان از فرهنگ پاکیزگی نبوده و در این‌باره، شاهدهای جالب توجهی در اختیار است. این مساله حتی درباره وجود مکان‌های اختصاصی برای شنا نیز قابل اثبات است. در حقیقت، تنوع فرهنگ‌های ایرانی و انیرانی رایج در فلات ایران، دروازه هرگونه نتیجه‌گیری یک‌سویه‌ در این زمینه را مسدود می‌کند. مقاله پیش‌ رو نشان می‌دهد که در فرهنگ زرتشتی، در کنار وجود شیوه‌‌ای از فضاسازی جهت تسهیل استحمام با آب سرد، نوعی از گرمابه نیز پدید آمد که با ساختار رومی متفاوت بود. هم‌چنین بیان شد که در محتوای اساطیر ایران باستان نیز ارزشمندی فرهنگ شست‌وشو قابل پیگیری است و این می‌تواند بنیادی بر وارسی‌های میدانی-تطبیقی آن در گستره باستان‌شناسی اساطیر باشد

کلیدواژه‌ها

Extended Abstract

Bathhouses and Thermae in the Iranian world; From the beginning to the end of the Sassanids era

Introduction

One of the studies approaches in cultural archaeology is to study the level of attention to the subject of health and its understanding in general in ancient societies and important areas of human history, especially in cultures related to the third millennium BC and after that. These important regions are the Indus Valley, Central Asia, the Iranian Plateau, Mesopotamia, the Caucasus, Asia Minor, Canaan, Egypt, Greece, and Cyprus, and the origins of the Etruscan and Latin peoples in Italy. Why and how man came to understand that he needed to keep his body clean is a secondary issue and how he linked it to his ancient religious concepts. Evolutionary behavioral ethics articles have been written on the importance of handwashing to prevent disease (Whitby, 2006: 484-492).

Gradually, such individual cognitive experiences became group experiences, and this led to the institutionalization of the principle of cleanliness and the need for washing. This article seeks to answer the following two questions:

  • Do archaeological evidence and the content of written historical sources show information about the influence and role-making of the culture or cultures of the people of the Iranian plateau in the formation of baths and baths from the Bronze Age to the Sassanid era?
  • Was there any sign of productivity in the Iranian-Zoroastrian culture, and if so, how different was it from the Roman examples?

 

Research Methods

In this research, the work is based on a chronological analysis of written source data and non-written and field documents related to architectural remains. The fact that this timeline analytical process can clearly show cultural influences from the first documented origin to other places is a common and well-known method in the study of history and archaeology.

Findings and Conclusions

Contrary to current popular attitudes and despite the religious problem of Zoroastrianism with Roman baths, the culture of bathing has been documented among Iranian, Zoroastrian, and non-Zoroastrian populations and spaces for this have been found in some places. In this regard, even the Zoroastrian rules had established special washing rituals to remove the elements of filth. In addition, the bath with the standard architectural structure attributed to Xerxes I in the southern quarter area of ​​Persepolis is not far from the baths of the Greek world. It was also stated that despite the Romanization of many of Dura-Europus' health facilities, documentary examples from the Parthian period have been reported in that city, and some from the cities of Hatra and Assur have either been reported or excavated. There is also evidence of the culture of bathing in the court of the local king of Persia and related to the late Parthian era. During the Sassanid rule and probably from the period of Shapur II or Peroz I or Khosrow I, a unique example of an aristocratic pool for swimming was created in the city of Kish, which also had a water inflow and outflow system. It was further stated that before the time of Khosrow I, Zoroastrian Iranians used to bathe in cold water, and this was done in the cold seasons of the year by heating the bath space (near the court and possibly the wealthy class with an interesting system of hot air flow from elsewhere. And on the ordinary floor with an ordinary oven or stove in place). In addition, it was said that the Zoroastrian challenge to the Roman baths, which had a religious appearance, was rooted in the unsanitary nature of these baths and their severe pollution, which was reflected in the Zoroastrian mentality as contaminating fire by reheating used water. Is. The reason for this claim is that from the time of Anushirvan, a compromise arose between the Zoroastrian rules and the issue of thermae, and the reason was the commissioning and construction of a new type of these structures based on keeping the water heating place away from the washing place and not setting the fire. It has been used again for water, and these two pillars were probably the basis of the structure of the baths of the city of "Weh Antiok Khosrow" and also the bath of the palace of Asbānbar (Taq-i Kasra). Also, the existence of a recommendation in Zoroastrian rules (Denkard VIII) to use baths for religious warriors after the battle and to calm them down in this way, as well as the establishment of rules for how to set up baths in private homes, clearly shows that most likely, From the time of Khosrow I, the Ēranshahri-Zoroastrian community had moved towards the widespread use and launching of the Iranian state of this health structure, both publicly and privately.

ابوعلی محمد بن محمد بن بلعمی، (1353). تاریخ بلعمی، تالیف ابوجعفر محمد بن جریر طبری، به تصحیح محمدتقی بهار، به کوشش محمد پروین گنابادی، ج 1، چاپ دوم، تهران: زوار.
ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ثَعالِبی نیشابوری، (1368). تار یخ ثعالبی، مشهور به غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم ، پیشگفتار و ترجمه محمد فضائلی، همراه با ترجمه مقدمه زُتنبرگ و دیباچه مجتبی مینویی، تهران: نقره.
ارداویراف‌نامه، (1314). ترجمه رشید یاسمی، در مجله مهر، سال سوم، شماره 3، مرداد، صص 241-248.
اوستا، کهن ترین سرودهای ایرانیان، (1379). ترجمه جلیل دوستخواه، ج 2، چاپ پنجم، تهران: مروارید.
اندروی، الهام، محمدحسن طالبیان، مژده رشیدی و سمانه معصومی‌تبار، (1399). «واکاوی آب‌راهه‌ها و نظام زهکشی آب در تخت‌جمشید»، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، د 25، ش 3، صص 37-49.
پروکوپیوس، (1338). جنگ‌های ایران و روم، ترجمه محمد سعیدی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
دینکرد سوم، (1381). تدوین‌کنندگان پیشین: آذرفرنبغ پسر فرخزاد، آذرباد پسر امید، ترجمه فریدون فضیلت، دفتر یکم، تهران: فرهنگ دهخدا.
حیدری، وحید، هومان مقدادیان، صادق جهان آبادیان و بابک امین‌پور (1393). «بررسی عملکردی سازه آبی حصار سوم محوطه باستانی چغازنبیل»، دوفصلنامه هنرهای کاربردی، ش4، صص 24-15.
سیدسجادی، سید منصور، (1395). باستان‌شناسی آسیای میانه، جلد دوم، تهران: سمت.
طاهری، صدرالدین، (1398). «جایگاه اجتماعی زنان در تمدن باستانی شهر سوخته»، زن در فرهنگ و هنر، د11، ش3، صص 391-411.
غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خَیّام نیشابوری، (1312). نوروزنامه، رساله‌ای در منشا و تاریخ و آداب جشن نوروز، به سعی و تصحیح مجتبی مینویی، تهران: کاوه.
فردوسی، ابوالقاسم، (۱۳۸۵). شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان، چاپ هفتم، تهران: قطره.
کارنامه اردشیر بابکان، (1339). مشتمل بر: متن پهلوی، لغت‌نامه، ترجمه فارسی، مقایسه با شاهنامه و حواشی و تعلیقات، به اهتمام محمدجواد مشکور، تهران: کتاب‌فروشی دانش.
کالج، مالکوم، (1357). پارتیان، ترجمه مسعود رجب‌نیا، تهران: سحر.
کرتیس، جان (1395). بین‌النهرین وایران دردوران اشکانی و ساسانی وازنش و باززایی درحدود 238 ق.م.-642 میلادی، ترجمه زهرا باستی، چاپ سوم، تهران: سمت.
کریستن‌سن، آرتور امانوئل، (1368). ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران: دنیای کتاب.
گزنفون، (1384). کوروش‌نامه، ترجمه رضا مشایخی، چاپ پنجم، تهران: علمی و فرهنگی.
مزداپور، کتایون، (1375). «گرمابه باستانی ایران»، فصل‌نامه فرهنگ، شماره مسلسل 19، صص: 207-221.
مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، (1365). مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج1، چاپ سوم، تهران: علمی و فرهنگی.
مهرآبادی، میترا، (1380). تاریخ کامل ایران باستان، تهران: افراسیاب و دنیای کتاب.
هینتس، والتر، (1387). داریوش و ایرانیان، ترجمه پرویز رجبی، تهران: ماهی.
Antoniou, Georgios P.; Giovanni De Feo, Franz Fardin, Aldo Tamburrino, Saifullah Khan, Fang Tie, Ieva Reklaityte, Eleni Kanetaki, Xiao Yun Zheng, Larry W. Mays and Andreas N. Angelakis, (2016). "Evolution of Toilets Worldwide through the Millennia", Sustainability 8(8),779: pp. 1-55.
Baird, J. A., (2011). The Houses of Dura-Europos: Archaeology, Archive, and Assemblage, In: Dura Europos, Crossroads of Antiquity, Edited by Lisa R. Brody and Gail L. Hoffman,McMullen Museum of Art, Boston College, Chestnut Hill, Mass.
Baird, J. A., (2020). "The Ruination of Dura-Europos", Theoretical Roman Archaeology Journal, 3(1): 2, pp. 1–20.
Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "thermae". Encyclopedia Britannica, 30 Mar. 2011, https://www.britannica.com/technology/thermae. Accessed 30 December 2021.
Burke, Joseph, (2017). The Fluoridated Water Controversy: Unbiased Reference Source & What You Need to Know, published by Lulu.com.
Bunson, Margaret, R., (2002). Encyclopedia of Ancient Egypt, revise edition, New York: Fact on Files, Inc. 
De Feo, Giovanni; George Antoniou; Hilal Franz Fardin; Fatma El-Gohary; Ieva Reklaityte; David Butler; Stavros Yannopoulos; Xiao Yun Zheng and Andreas N. Angelakis, (2014). "The Historical Development of Sewers Worldwide", Sustainability, 6, pp. 3936-3974.
DHARMASHASTRA, The Ethics of Suicide Digital Archive, J. Willard Marriott Library, University of Utah, available at (2021): https://ethicsofsuicide.lib.utah.edu/selections/dharmasastra/
Dharmaguptaka Vinaya, (2015). Bodhi Foundation for Culture and Education.
Fagan, Garrett G., (2001). "The Genesis of the Roman Public Bath: Recent Approaches and Future Directions."American Journal of Archaeology, 105(3): 403-426.
Deleeuw, Patricia, (2011). A Peaceful Pluralism: The Durene Mithraeum, Synagogue, and Christian Building, In: Dura Europos, Crossroads of Antiquity, Edited by Lisa R. Brody and Gail L. Hoffman,McMullen Museum of Art, Boston College, Chestnut Hill, Mass.
Denkard 8, Contents of the Nasks (Ancient Canon of Zoroastrianism), (1897). Digitized and converted to HTML, 1997 Joseph H. Peterson, avesta.org (pp. 1- 112), from Sacred Books of the East, translated by Edward W. West, Vol. 37. Oxford University Press.
Duncker, Max, (1880). The History of Antiquity, Vol. 4, Translated from German by Evelyn Abbott, LONDON: RICHARD BENTLEY & SON, NEW BURLINGTON STREET, Publishers in Ordinary to Her Majesty the Queen.
Fiey, Jean, M., (1967a). "Topographie chrétienne de Mahozé" L’Orient syrien 12, pp. 397-420.
Fiey, Jean, M., (1967b). "Topography of al-Madaʾin" Sumer 23, pp. 3-38.
Grayson, Kirk A., (1991). "The Royal Inscription of Mesopotamia, Assyrian Periods / Volume 2, Assyrian Rulers of Early First Millenium BC I (1114- 859), repr 2002, Toronto: University of Toronto Press.
Heirman, Ann, (2007). Vinaya: from India to China, pp. 167–202, In: The Spread of Buddhism, Edited by Ann Heirman and Stephan Peter Bumbacher, Handbook of Oriental Studies. Section 8 Uralic & Central Asian Studies, Vol. 16.
Hilprecht, Herman V., (1904). In the Temple of Bêl at Nippur, A lecture, Philadelphia, reprint from TRANS. DEP. Of Arch'Y, U. of Philadelphia, Vol. I.
Hoffman, Gail, L., (2011). Theory and methodology: study of identities using archaeological evidence from Dura-Europos, In: Dura Europos, Crossroads of Antiquity, Edited by Lisa R. Brody and Gail L. Hoffman,McMullen Museum of Art, Boston College, Chestnut Hill, Mass.
Hoque B. A & A. Briend, (1991). "A comparison of local handwashing agents in Bangladesh". Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 94: pp.61–64.
Jumaa Pauline, A., (2005). "Hand hygiene: simple and complex", International Journal of Infectious Diseases, 9 (1): pp. 3–14.
Kaizer, Ted, (2006). "Capital Punishment at Hatra: Gods, Magistrates and Laws in the Roman- Parthian Period", Iraq, Vol. 68: pp. 139-153.
Kenoyer, J. M., (1998). Ancient Cities of Indus Valley Civilization, Madison, WI, University of Wisconsin.
Khan, Saifullah; Nese Yilmaz; Mohammad Valipour and Andreas N. Angelakis, (2021). " Hydro-Technologies of Mehrgarh, Baluchistan and Indus Valley Civilizations, Punjab, Pakistan (ca. 7000–1500 BC)", Water13(20), 2813: pp. 1-21.
Knott, Kim, (1986). Hinduism in Leeds. Leeds: University of Leeds.
Koloski-Ostrow, Ana, (2011). Dura-Europos: Water, Baths, Latrines and the Goddess Fortuna in a desert city, in: Dura Europos, Crossroads of Antiquity, Edited by Lisa R. Brody and Gail L. Hoffman, McMullen Museum of Art, Boston College, Chestnut Hill, Mass.
Kröger, Jens, (1982). Sasanidischer Stuckdecor, Baghdader Forschungen 5, Mainz.
Kröger, Jens, (1993). "IRANIAN WORLD, CTESIPHON (TISFUN) The Imperial Capital of the Parthian & the Sasanian Dynasties", published in: Historical site of Mirhadi Hoseini, available at (2021): http://m-hosseini.ir
Kühnel Ernst and F. Wachtsmuth, (1933). Die Ausgrabungenderzweite Ktesiphon- Expedition (Winter 1931/32), Berlin: Vorläufiger Bericht.
Langdon, Stephen and D. B. Harden, (1934). "Excavations at Kish and Barghuthiat 1933", Iraq, 1 (2): pp. 113-136.
Liu, Xinru. (2011). "A Silk Road Legacy: "The Spread of Buddhism and Islam", Journal of World History, 22, (1): pp. 55-81.
Lucore, sandra k. and Monika Trümper, (2013). Greek baths and bathing culture, New discoveries and approaches, leuven - Paris - Walpole, Ma: Peeters.
The Meditations of the Emperor Marcus Aurelius Antoninus, (2008). Translated by Francis Hutcheson and James Moor, Indianapolis: Liberty Fund, Inc.
Oldenberg, Hermann and F. Max Müller, (1886). Sacred Books of the East, Vol. XXIX: The Grihya-sutras: Rules of Vedic Domestic Ceremonies, Oxford: Clarendon Press.
Plutarch, (1919). The Parallel lives (Lives of the Noble Greeks and Romans), Bernadotte Perri, published in Vol. VII of the Love Classical Library edition Cambridge, MA and London. Available at (2021): https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Alexander*/3.html
Redon, Bérangère, (2017). Collective Bath in Egypt 2, New Discoveries and Perspectives, Thermae, Institut français d'archéologie orientale, Le Caire.
Reece, Steve, (2002). "The Homeric Ἀσάμινθος: Stirring the Waters of the Mycenaean Bath: Mnemosyne: A Journal of Classical Studies,Fourth Series, Vol. 55, Fasc. 6: pp. 703-708.
Rotter,M., (1999). Washing and hand disinfection. In: Mayhall CG, editor. Hospital epidemiology and infection control, 2nd edition, Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
Sarianidi, Vitor and Gabriele Puschnigg, (2002). "The Fortification and Palace of Northern Gonur", Iran, Vol. 40, pp. 75-87. 
Schaefer, Edward, H., (1956). "The Development of Bathing in Ancient and Medieval China and the History of the Floriate Clear palace", Journal of the American Oriental Society, Vol. 76, No. 2: pp. 58-82.
Shaw, Joseph W., (2012). "Bathing at the Mycenaean Palace of Tiryns", American Journal of Archaeology, Vol. 116, N0.4, pp. 551-571.
Singh, Upinder (2008). A history of ancient and early medieval India: from the Stone Age to the 12th century. New Delhi: Pearson Education.
Upton, Joseph M.  (1932). " The Expedition to Ctesiphon, 1931-1932 ", The Metropolitan Museum of Art Bulletin, Vol. 27, No. 8: pp. 185+188-197.
Wald, Chelsea, (2016). "The secret history of ancient toilets", Nature volume 533, pages456–458.
Whitby, Michael; Mary-Louise McLaws andMichael W. Ross, (2006). " Why Healthcare Workers Don't Wash Their Hands: A Behavioral Explanation", Ifection Control Epidemiology, No. 27: 484- 492.
WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: First Global Patient Safety Challenge Clean Care Is Safer Care,Geneva: World Health Organization; 2009. ISBN-13: 978-92-4-159790-6, available (2021) at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144013/
Zytka, Michal Jakub, (2013). Baths and bathing in late Antiquity. PhD Thesis, Cardiff University.