نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهش هنر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

عکس­های ورناکولار که عموماً عکس­های روزمره و ببین­وبنداز، عکس­های اداره­جات تشخیص هویت و پلیس و غیره را شامل می­شوند، به­خاطر ثبت انواع کیفیات حاضر در زندگی روزانه و پیوند اساسی با کنش­ها، باورها، عادات و روش­های زندگی مردم، عملاً دارای کیفیات استنادی چونان متن دیداریِ تاریخ اجتماعی هستند. از این­منظر، در مطالعه و تحلیل عکس­های ورناکولار، نه­کیفیات هنری و زیبایی­شناسانه­شان، که روش­های روزمره­ی ثبت عکاسانه توسط مردم از منظر تاریخ اجتماعی­است که دارای اهمیت­است.  برهمین­اساس، می­توان با روش مورخان اجتماعی که سعی در تحلیل و واکاوی جزیی­ترین مسائل زیست روزانه در بستر فرهنگی خاص­ دارند، به­چیستی، تعاریف، و محتوای عکس­های ورناکولار پرداخت. سوال اصلی اما این­هست که براساس تاریخ زندگی روزانه، کدام ویژگی­های عکس­های ورناکولار آن­را درپیوندی هستی­شناسانه با تاریخ اجتماعی نوین قرار می­دهد؟ می­توان گفت که این­دسته آثار عکاسانه، به­دلیل خارج بودن از عرف و تعاریف نهادهای هنری، از الزامات و ضروریات دستوری هنر خارج بوده و همین امر موجبات ظهور کیفیت استنادیِ یکتا از متن زندگی روزانه­را برای مورخان فراهم می­سازد. در نتیجه­ی این امر، عکاسی ورناکولار در معنای کلی خود می­تواند بازوی توانمند تحقیق و پژوهش در حوزه­ی مطالعات تاریخ اجتماعی باشد و چه­بسا دور از قاعده نباشد اگر بگوییم بدون ثبت اسناد ورناکولار، اصولاً مطالعات زیست روزانه­ی بسترهای اجتماعی در علم تاریخ با مسئله­ی اساسی نقصان در ارجاع­دهی و استنادسازی همراه می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Extended Abstract

Vernacular Photographs as Visual Social History

Introduction: Problem statement: History and photography are closely related to the "every day" issue. Social history benefits most from family photos and snapshots (as visual documents). All kinds of "every day" photographs, known as vernacular photographs, contain information about the life and living and how the beliefs, ideals, and lifestyles of people in different human societies are present, and people are constantly faced with such photographs, and regardless of any artistic critique, they interpret and exegesis them, and express their mental impressions of the photographs in their daily lives. The purpose of this article is to clarify that, given the nature of vernacular photographs, which, without any artistic claim or aesthetic function, merely produce unique documents of the human living environment, to explain the value of analyzing its history-based content in the field of social history. The question, however, is how textual data in social history can relate the inherent qualities of vernacular photographs to methods of photo comprehension and present such photographs as a unique document in historical analysis?

Regarding the research background, among the researches related to the history of daily life and vernacular photographs, numerous works have been presented in various ways: the anthropological work of Richard Chalfen, Snapshot Versions of Life (1987), is one of the first major researches in the field of vernacular photography, and Nancy Martha West, Kodak and the Lens of Nostalgia (2000), takes a Marxist approach to Kodak commodity culture and how business operations affect our relationship with photography and nostalgia. With his book Photography: A Middle-brow Art (1990), Pierre Bourdieu introduced the first comprehensive topics in the field of vernacular photography and its connection to everyday life. Gregory Paschalidis, in his article Images of History and the Optical Unconscious (2003-2004), with a general reference to the types of photographic documents in history, enumerates some basic links between social history and photography.

Methodology: In the present article, we refer to vernacular photographs as the main visual source in social history, and based on the method of historical analysis and interpretation, we introduce these photographs as visual social history. The selected statistical samples are vernacular photos based on definitions, approaches and specific examples, in order to explain the definitions and analyze the photos.

Research findings:

  1. A) One of the most important functions of vernacular photos is communication with personal emotion and nostalgia. In other words, their referential content goes far beyond their explicit index function. Since the visual pleasure of a photograph is more related to emotions and mental interests than to aesthetic understanding, despite the pre-quality of vernacular photos, these are so significant because of the very personal interactive quality with their particular beholder.
  2. B) Family photos are one of the most important examples of vernacular photography. Because many sociologists, psychologists, ethnographers, and anthropologists increasingly use family photographs as cultural data in research related to social life and personal experiences. Although family photos are explicitly indexed, they are also related to lost time, constantly referring to nostalgia, and making many references to the having-been-there. The folk realism that Allan Sekula has called the “realist folk myth”.
  3. C) Some sociologists and cultural historians believe that family photos are in the position of creating an ideal image of family identity: these photos, by regulating leisure and entertainment, create the identity of the family social class, and even They target race and gender.

Conclusion: Features of vernacular photography include unauthorized recording of everyday events, habits, customs, beliefs and behaviors of people, special attention to everyday life, photography of ordinary and anonymous people, and most importantly, creating documents of the simplest and most private human behaviors. These vernacular features can provide unique documentation for the researcher and social historian, so that, without the possibility of using vernacular photographs, the analysis and historiography of everyday life also faces fundamental challenges. On the other hand, social history has established the status of Vernacular photography, and today, through the historical analysis of these photographs, the understanding of sociological and philosophical concepts of everyday life has become more tangible and objective.

Keywords: Vernacular photography, photographic history, social history of photography, daily life.

بارت، رولان (1384). اتاق روشن، اندیشه­های درباره­ی عکاسی. ترجمه­ی نیلوفر معترف. نشر چشمه. تهران؛
ولز، لیز (1393). نظریه­ی عکاسی، گزیده­ای از مهم­ترین متون نظری عکاسی در قرن بیستم. ترجمه­ی مجید اخگر. انتشارات دانشگاهی سمت. تهران؛
بوردیو، پی­یر (1386). عکاسی هنر میان­مایه. ترجمه­ی کیهان ولی­نژاد. نشر دیگر. تهران؛
حسن­پور، محمد؛ نوروزی­طلب، علیرضا؛ سیفی، غزاله (1395). ارجاع به زمان ازدست‌رفته، به مثابه امر حاضر در عکس‌های خصوصی. ماهنامه­ی باغ نظر. دوره 12، شماره 33.
Batchen, J. (2004). Forget Me Not: Photography & Remembrance. Princeton Architectural Press, New York.
Gossman, L. (2011). Figuring History. In: American Philosophical Society, New Series, Vol. 101, No,4, Philadelphia.
Whalen, C. (2009). Interpreting Vernacular Photography, Finding Me: A Case Study. In: Using Visual Evidence. McGraw Hill. New York;
Warren, L. (2006). Encyclopedia of Twentieth Century Photography. Routledge Pub. New York;
Hinkle, D., P. (1990). Mug: shots a police Artist”s Guide to Remembering Faces. Paladin Press, Colorado, United States;
Hansell, P. (1979). A Guide to Medical Photography. MTP Press, Lancaster, England.
Buer, M., M., Hoddinott, R. (2014). The Art of Landskape Photography. Ammonite Press, East Sussex, England.
Goranin, N. (2008). American Photobooth. W. W. Norton & Company, New York.
Allison R., M. (2017). Networks of Memory: Vernacular Photography, (New) Media, and Meaning Making. Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. Simon Fraser University; Canada.
Chesher, C. (2012). Between image and information: the iPhone camera in the history of photography. In: Studying Mobile Media: Cultural Technologies, Mobile Communication, and the iPhone, Routledge Research in Cultural and Media Studies. London;
Sandbye, M (2014). Looking at the family photo album: A resumed theoretical discussion of why and how. In: Journal of Aesthetics and Culture 6(1). DOI: 10.3402/jac. v6.25419
Musello, C. (1980). Studying the Home Mode: An Exploration of Family Photography and Visual Communication. In: Studies in Visual Communication. Vol. 6. University of Pennsylvania, United States;
Sarvas, R., Frohlich, D., M. (2011). From Snapshots to Social Media-The Changing Picture of Domestic Photography. Springer-Verlag. London;