نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ وتمدن ملل اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

فرهنگ نَبَطی در زمینۀ تصویرگری گنجینه‌ای غنی از مضامین کهنِ همسایگان پیرامونی و ذهنیّات بومی بوده که طی سده‌های متمادی بالیده و گسترش یافت، و برخی از بن‌مایه‌های آن در سرزمین‌های مرتبط به‌خصوص همسایه جنوبی ــ عربستان مرکزی ــ تقلید یا با تغییراتی بازآرایی شد. پرسش اصلی این پژوهش این بوده است که ذهنیّات متنوع تصویرسازی نَبَطی، خاصّه دلالت‌های اجتماعی و فرهنگی آن، چه بوده و این ذهنیّات چگونه و تا چه حد بر ذهنیّت‌های تصویریِ اعراب ساکن در عربستان مرکزی تأثیر نهاده است؟ در این پژوهش با رویکرد انسان‌شناسیِ فرهنگی و اجتماعی و با بررسی شواهد متنوع مادی، به‌ویژه گزارش‌های باستان‌شناسان، دلالت‌ها و کارکردهای اجتماعی تصویر در زندگی  روزانه، چون قدرت تأثیرگذاری تصاویر و ممنوعیت مقطعیِ تصاویر انسانی در مقابرْ بررسی شده و نشان داده شد که این ذهنیّاتِ رایج در میان نَبَطی‌ها از راه‌های مختلف فرهنگی، مانند مراودات تجاری و به‌نحوِ عینی‌تر، به‌واسطۀ مجسمه‌هایی چون بت‌های الهگان (از جمله عزی) در میان ساکنان عربستان مرکزی هم رسوخ کرد؛ چنان‌که شباهت‌های فرهنگی عمده‌ای در این زمینه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابن اعثم کوفی، محمد بن علی، فتوح، (1411). تحقیق علی شیری، بیروت، دارالاضواء.
ابن رجب، عبدالرحمن بن احمد، (2004). الاستخراج لاحکام الخراج، بیروت، بیت الافکار الدولیه.
ابن زنجویه،  محمد بن مخلد، (2007).  الاموال، بیروت، مرکز الملک فیصل للبحوث و الدراسات الاسلامیه.
ابن قیم الجوزیه، محمد بن ابی بکر، (2007).  زادالمعاد فی هدی خیر العباد، قاهره، دارالافاق العربیه.
ابن کثیر، (1978). البدایه و النهایه، تحقیق خلیل شحاده، بیروت، دارالفکر.
ابن کلبی، (1348). الاصنام/ بتهای عرب، ترجمه یوسف فضائی، تهران، چاپخانه زهره.
ابن‌وحشیه، احمد بن علی، (1993- 1998). الفلاحه النَبَطیه، تحقیق توفیق فهد، دمشق.
ازرقی، محمد بن عبدالله، اخبار مکه و ما جاء فیها من الآثار، بیروت ، دارالاندلس.
بلاذری، احمد بن یحیی، (1996). جمل من انساب الاشراف، بیروت، دارالفکر.
بیهقی، احمد بن حسین، (1985). دلائل النبوه، چاپ عبدالمعطی امین قلعجی، بیروت، دارالکتب العلمیه.
دیاربکری، حسین بن محمد، تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس، بیروت، دارصادر.
ذهبی، محمد بن احمد، (1409- 1413). تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، بیروت، دارالکتاب العربی.
طوسی، محمد بن محمود، عجایب المخلوقات، بی‌جا. بی‌نا.
عالم زاده، هادی، «آرابسک»، دبا.
عماد الدین کاتب، محمد بن محمد، (1375). خریده القصر و جریده العصر، بغداد، المجمع العلمی العراقی.
Al fassi, Hatoon Ajwad, (18-20 July 1996 (1997)), “The Taymanite Tombs of Mada’in Salih (Hegra)”, Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, vol.27, London, pp. 49-57.
Alpass, Peter, (2010), “The Basileion of Isis and the religious art of Nabatean Petra, Syria”, Institute Francais du Proche-Orient, T.87, pp 93-113.
Alzoubi, Mahdi, (2016), “The Nabatean Timing System”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungarica, vol.69, no.3, pp.301-309.
Alzoubi, M., Qudrah, H., (2015), “Nabataean practices for tombs protection”, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, vol.15, no.3, pp.1-7.
Anati, Emmanuel, (Mar. 1999), “The Rock Art of the Negev Desert”, Near Eastern Archeology, vol.62, no.1, pp 22-34.
Barkay, Rachel, (2019), Coinage of the Nabateans, in Qedem, Institute of Archeology, Hebrew University of Jerusalem, vol.58, pp. 1-150.
Crone, Patricia, and Michael Cook, (1977), Hagarism: The Making of the Islamic World, Cambridge: Cambridge University Press.
Dan Gibson, (2017), the film Islam: The Untold Story, The Sacred City: Discovering the Real of Islam, Glasshouse Media.
Durand, C., & Gerber, Y. (2014). “The pottery production from Hegra/Madāʾin Sālih (Saudi Arabia) during the Nabataean period. Preliminary results, 2008-2011”. Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, 44, 153–167. http://www.jstor.org/stable/43782908
El- Khouri, L., (2002), The Nabatean Terracotta Figurines, (BARS), 1034, Oxford.
Hameen-Anttila, Jaakko, (2006), “Ibn Wahshiyya and the Nabatean Agriculture”, in The Last Pagans of Iraq, pp. 3-84
Hammond, D.J., (2003), “The temple of the Winged Lions”, in Markoe, pp. 223-229.
Healey, J.F., (1998), The Religion of the Nabataeans: (Religions in the Graeco-Roman world), Brill.
Holland, Tom, (2012), In the Shadow of the Sword: The Birth of Islam and the Rise of the Global Arab Empire, New York: Doubleday.
McKenzie, S.,Gibson and A.T. Reyes, (2002), “ Recunstruction of the Nabataean Temple at Kirb -et-Tannur”, PEQ, 134, pp.44-83.
Mettinger, T.N. (2004). The absence of images: the problem of the aniconic cult at Gades and its religio-historical background.
Negev, Avraham, (1991), Personal Names in the Nabatean Realm, Qedem, Institute of archeology, Hebrew University of Jerusalem.
NEGEV, A. (1971), “The Nabatean Necropolis of Mampsis (Kurnub)”, Israel Exploration Journal, 21(2/3), 110–129. http://www.jstor.org/stable/27925268
Patrich, J, (2001), “Nabatean Art between East and West…, p. 88
Patrich, Joseph, (1990), The Formation of Nabatean Art: Prohibition of Graven Image among the Nabateans, Jerusalem, Hebrew University.
Powell, Eric, A., (July/August 2010), “Petra’s sister City”, Archeology, vol.63, no.4, pp 20-26.
Qur’anic Geography, (2011), (Surrey, BC: Independent Scholars Press. 
Schmid, S.G., (1997), “Nabataean Fine Ware Pottery and the Destructions of Petra in the late first and early second century AD.” SHAJ, vi, 413-420.
Sivan, Renee, (1977), “Notes on some Nabatean Pottery Vessels”, Israel Exploration Journal, vol.27, no. 2/3. Pp. 138-144
The Geography of Strabo, (2014), trans. H.C. Hamilton, W. Falconer, Gutenberg Project.
The Historical Library of Diodorus the Sicilian in fifteen books, London, 1814.
Wansbrough, John, (1977), Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation, Oxford: Oxford University Press.
Wenning, R. (2001), The Betyls of Petra. Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 324, 79–95. https://doi.org/10.2307/1357633