نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی‌ دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه تاریخ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30465/shc.2023.42026.2382

چکیده

مؤلفه‌های هویت ایرانی در میان پناهندگان فرقه دمکرات آذربایجان

در جمهوری آذربایجانچکیده

فرقه دمکرات آذربایجان با حمایت شوروی در سال 1324 ش تشکیل شد و پس از یک سال فروپاشید. یکی از پیامدهای برجسته فروپاشی این حکومت، پناهنده شدن تعداد زیادی از اهالی آذربایجان به شوروی بود که هدف اصلی این پژوهش شناخت مؤلفه‌های هویت ایرانی در میان این پناهندگان است. این پژوهش که با روش تحقیق تاریخی و با بهره‌گیری از مشاهدات، تحقیقات میدانی و مصاحبه عمیق از بازماندگان پناهنده فرقه صورت گرفته، درصدد است اقدامات و عملکرد فرقه دمکرات آذربایجان را درباره ضدیت با هویت ایرانی در بین اعضای آن را آشکار ‌سازد. نتیجه مطالعات نشان می‌دهد که پس از فروپاشی حکومت فرقه، اکثر پناهندگان که به دلیل هواداری از فرقه به شوروی متواری و پناهنده شده‌ بودند، اندکی پس‌ازاین واقعه، به وابستگی رهبران خود پی بردند و به‌رغم سیاست بی‌رحمانه استالینی حزب کمونیست آذربایجان و رهبران فرقه که ﺑﺎ اتهام‌های واﻫﯽ و غیرانسانی صدای هر مخالفی را ساکت و راﻫﯽ اردوگاه‌های ﮐـﺎر اﺟﺒـﺎری در ﺳـﯿﺒﺮی و آسیای میانه می‌کردند، اما اکثر پناهندگان به خاطر دل‌بستگی به هویت ایرانی خود، در حفظ و استمرار آن بسیار کوشیدند که امروز نیز پس از 75 سال تداوم و استمرار یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات