مدیر مسئول


عبدالرحمن حسنی فر دانشیار پزوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

علوم سیاسی

سردبیر


شهرام یوسفی فر استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ اجتماعی ایران

اعضای هیات تحریریه


حسین آبادیان استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


پروین ترکمنی‌آذر استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


جهانبخش ثواقب استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


علی‌رضا ملایی توانی استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


عبدالرسول خیراندیش استاد گروه تاریخ دانشگاه شیراز

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


مرتضی نورائی استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمدباقر وثوقی استاد 'گروه تاریخ دانشگاه تهران

تاریخ ایران اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محسن رحمتی استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل سنگاری دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

Sangari

اعضای هیات تحریریه


محمد علی کاظم بیگی دانشیارگروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ و تمدن اسلامی

اعضای هیات تحریریه


مقصودعلی صادقی گندمانی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


نیره دلیر دانشیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ

اعضای هیات تحریریه


عبدالرحمن حسنی فر دانشیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Grigol Beradze professor of Ilia State University

Iran-Georgia Interrelations in Medieval and Modern Times

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Nobuaki Kondo دانشیار مؤسسة زبان‌ها و فرهنگ‌های آسیایی و آفریقایی (توکیو)

تاریخ ایران مدرن و زبان‌ها و فرهنگ‌های آسیایی و آفریقایی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Beatrice Manz دانشیار تاریخ/Tufts University

تاریخ خاورمیانه

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Lana Ravandi-Fadai Institute of Oriental Studies
Russian Academy Sciences
(Moscow)

تاریخ اجتماعی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Erkan Göksu Professor of FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF HISTORY TURKISH HISTORY IN GENARAL

تاریخ

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Christoph Werner استاد دانشگاه فلیپس ماربورگ آلمان

ایران شناسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


ابراهیم موسی پور استادیار دانشنامه جهان اسلام

تاریخ اجتماعی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


ربابه معتقدی استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی

تاریخ ایران

اعضای هیات تحریریه پیشین


زنده یاد ناصر تکمیل‌همایون استادپژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جامعه شناسی

مدیر داخلی


اعظم ریاحی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتری تاریخ ایران اسلامی

سرویراستار


رضا حسینی سرویراستار

فلسفه

  • rezahosseini.rhgmail.com

ویراستار ارشد


صدیقه صادقی مکی ویراستار ارشد

باستان شناسی

  • sadeghi.makiihcs.ac.ir

ویراستار ارشد


سوده حجازی ویراستار ارشد

.

  • sode.hejaziihcs.ac.ir