نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ باستان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

اشراف به عنوان مفهومی مهم و پرکاربرد در تحلیل­های اجتماعی، در طول تاریخ یکسان فهمیده نمیشده است و سطوح مختلف مفهومی دارد. مسأله اصلی این نوشتار، فهم تأثیرگذاری جهان­بینی دو جامعه ایران باستان متاخر و اسلامی نخستین به عنوان دو خاستگاه اصلی، بر مفهوم اشرافیت در دوره اسلامی تاریخ ایران است. این مسأله در قالب این پرسش که جوامع ایران اواخر دوره باستان و جامعه نخستین اسلامی چه فهمی از اشراف داشتند؟ در پی پاسخ برآمد. نوشتار حاضر با تکیه بر روش تاریخ مفهومی بافت اجتماعی جوامع مذکور را مطالعه نموده تا مؤلفه­هایی مفهومی بدست دهد و در ادامه با تکیه بر روش تطبیقی، مؤلفه­های اشرافیت در این دو جامعه را با هم مقایسه کرده است. در هر دو جامعه، اهمیت تبار اشرافی بسیار مهم بود، اما ساختار پیچیده­تر اجتماعی در ایران باستان و وابستگی آنان به زمین و ایدئولوژی پادشاهی ایرانیان، سبب شده بود تا  فهم اشراف در مقایسه با ساخت قبیله­ای در میان اعراب تازه مسلمان متفاوت باشد. این تفاوت مفهومی، بر واقعیت اجتماعی اثرگذار بود و در دوره­ی اسلامی تاریخ ایران، مفهومی چندلایه از اشراف را بوجود آورد.

کلیدواژه‌ها

Extended Abstract

Comparative study on the Nobility in the social Context of ancient Iran and early Islam

From the perspective of conceptual history

Nobility, as an important and widely used concept in social analysis, has not been understood the same throughout history and has different levels of meaning. The main issue of this essay is to understand the impact of the worldview of the two communities, late ancient Iran and the early Islamic as the two main origins, on the concept of nobility in the Islamic period of Iranian history. To answer this problem, the question must be answered as to what the nobility understood in late ancient Iran and early Islam. The word Nobility and its derivatives, such as Noblesse, are widely used today at various levels of language, whether colloquial or academic, especially in the fields of political science and sociology.

The present article intends to go beyond the current concept of Nobility in the field of social sciences, referring to the historical context of this word in the Iranian-Islamic tradition, the concept of Nobility among the ancient Iranians on the one hand and the early Muslims on the other as two origins. Late ancient Iran, politically dominated by the Sassanid dynasty, like any other society, had a powerful and influential group that had a two-way relationship with political power. This group was not linguistically identified with the word Ashraf (which is an Arabic word), but in terms of content they were a group that according to historical sources is considered equivalent to the Nobility of the Muslim community. It should be noted that different worldviews and contexts could have a different effect on the identity of the concept of Nobility.

The worldview of ancient Iranian society was based on a hierarchical structure in which the royal family had the most important influence with the sanctity it received from Farah Izadi. In addition to being abstract and subjective, it also had a social expression in the context of society. On the other hand, with the advent of Islam in Saudi Arabia, a different worldview was presented that focused on equality of all members of community. But the question is whether this worldview was able to change the identity of the Nobility and the Islamic community's understanding of the Nobility, or whether the previous context and tradition continued in how the Nobility was understood.

The present essay intends to approach the conceptual world of the two societies by examining their meaning. In the community of ancient Iran, the Nobility, although not known by exactly the same title, were a group of the classified system of the community, whose prominence separated them from the masses, while there was solidarity and cohesion among themselves. This group was understood in the community of that time with military and economic functions and belonging to the concept of Iranian land was one of their prominent features. In the first Islamic community, despite the negative semantic of Nobility in the Qur'an, the understanding of this group was a continuation of the same understanding of the previous community. The Nobility was those who inherited honor from the tribe, and because the structure of the Bedouin Arab tribes continued in the social structure of the first Islamic community, understanding of this group relied on the same functions of the pre-Islamic Nobility. A group that, due to its ability to create value solidarity, was itself a source of political power and strongly inclined to inequality with the masses. By retaining the duty of war, this group could still be considered as a property in the community without relying on wealth. The Nobility of the Islamic community did not belong to the land, but relied on the value of its lineage and tribe, which was also considered important in society and allowed them to gain privileges and create a role in politics.

Therefore, by adopting the method of conceptual history that pays attention to the social context of concept formation, it can be concluded in what context the concept of Nobility was formed. According to the method of conceptual history, some concepts cannot be interpreted explicitly, and it is the context that gives meaning to the concept, but when the concept takes on a certain semantic load, it can give shape and form to the context. According to conceptual history, concepts have layers of meaning, and their long-term meanings do not disappear with any change in the level of political and social regimes. Therefore, it can be said that the concept of Nobility in ancient Iran was understood in the form of a family structure and in Islamic society was first understood in the form of a tribe.

 

 

 

ابن اثیر،(1371)، الکامل، ترجمه ابوالقاسم حالت، جلد نهم، تهران: مؤسسه مطبوعات علمی.
ابن خلدون،(1363)، العبر، ترجمه عبدالمحمد آیتی، جلد دوم تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
ابن سعد،(1374)، طبقات الکبری، ترجمه محمود مهدوی دامغانی،جلدششم، تهران: فرهنگ و اندیشه.
اسکاچپول،تدا،(1388)،بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی،ترجمه هاشم آقاجری،تهران:نی
بشیریه،حسین،(1389)، جامعه شناسی سیاسی،تهران:نی
بیهقی، ابوبکر،(1361)، دلائل النبوه، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، جلد دوم، تهران:علمی فرهنگی.
ثقفی کوفی، ابواسحاق ابراهیم، (1373)، الغارات،ترجمه عزیزالله عطاردی، تهران:انتشارات عطارد.
جرباذقانی، ابوالشرف،(1374)، ترجمه تاریخ یمینی،تحقیق جعفرشعار، تهران:انتشارات علمی فرهنگی.
خالقی­مطلق،جلال،(1369)، بیژن و منیژه و ویس و رامین، مقدمه­ای بر ادبیات پارتی و ساسانی، ایرانشناسی، سال دوم، 273-298
خسرو قبادان و ریدگی،(1391)، از متن­های پهلوی، گردآورده جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب آسانا، پژوهش سعید عریان،چاپ اول، تهران، علمی
دریایی، تورج،(1390)، شاهنشاهی ساسانی، ترجمه مرتضی ثاقب­فر، چاپ پنجم،تهران، ققنوس
سعیدیان جزی،مریم،(1394)،«منابع درآمد مالی امویان»،فصلنامه مطالعات اسلامی:تاریخ و فرهنگ،س47،ش94
سید رضی،(1380)، نهج البلاغه، ترجمه سید جعفرشهیدی،تهران: علمی فرهنگی
شاپورشهبازی، علیرضا،(1389)، تاریخ ساسانیان، ترجمه بخش ساسانیان از کتاب طبری و مقایسه آن با تاریخ بلعمی، ترجمه، تحقیق و تعلیق، چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی
طبری، محمدبن جریر،(1375)،تاریخ طبری،ترجمه ابوالقاسم پاینده،تهران:اساطیر
عریان،سعید؛(1392)، راهنمای کتیبه­های ایرانی­میانه، پهلوی و پارتی،چاپ اول، تهران، علمی
عهد اردشیر،(1348)، پژوهنده عربی احسان عباس، برگرداننده بفارسی س.محمدعلی امام شوشتری، تهران، انجمن آثار ملی
فردوسی،(1396)، شاهنامه،پیرایش جلال خالقی مطلق، نسخه چهارجلدی(دوبخش)، چاپ دوم، تهران،سخن
کرون،پاتریشیا،(1389)،ترجمه مسعود جعفری،تهران،انتشارات سخن
کریستین­سن، آرتور،(1377)، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، چاپ نهم، تهران، دنیای کتاب
گازرانی،ساقی،(1397)، روایت­های خاندان رستم و تاریخ­نگاری ایرانی، ترجمه سیما سلطانی، چاپ اول، تهران، مرکز
لوئیس، برنارد،(1378)،زبان سیاسی اسلام، ترجمه غلامرضا بهروز لک،قم:انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
لیتل،دانیل،(1388)، تبیین در علوم اجتماعی، درآمدی به فلسفه علم­لاجتماع، ترجمه عبدالکریم سروش، چاپ پنجم، تهران، صراط
محمدی­ملایری،محمد،(1379)،تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، جلد اول، چاپ اول، تهران، توس
مسعودی،(1374)، مروج الذهب،جلد دوم، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی و فرهنگی.
مسکویه،ابوعلی،(بی­تا)، تجارب الامم، تحقیق ابوالقاسم امامی،تهران:سروش
مهرآفرین،رضا،(1398)، شهرهای ساسانی، چاپ سوم، تهران، سمت
مینوی­خرد،(1398)، ترجمه احمدتفضلی، به کوشش ژاله آموزگار، چاپ هفتم، تهران، توس
نامه تنسر،(1354)، به تصحیح مجتبی مینوی، چاپ دوم، تهران، خوارزمی
نولدکه،تئودور،(1378)،تاریخ ایرانیان و عرب­ها در زمان ساسانیان، ترجمه عباس زریاب­خویی، چاپ دوم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نیولی، گراردو،(1387)، آرمان ایران، جستاری در خاستگاه نام ایران، ترجمه سیدمنصور سیدسجادی، تهران، موسسه فرهنگی و هنری پیشین پژوه
هاوارد-جانستن، جیمز،(1392)، "دولت و جامعه در اواخر عهد باستان"، در "ساسانیان"، ویراسته وستا سرخوش­کرتیس و سارا استوارت، ترجمه کاظم فیروزمند، چاپ اول، تهران، مرکزی
ویدنگرن،گئو،(1391)، فئودالیسم در ایران باستان، ترجمه هوشنگ صادقی، چاپ اول، تهران، کتاب آمه
یارشاطر، احسان،(1387)،"جامعه و قانون ایرانی"، در تاریخ ایران کمبریج، جلد سوم، از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان، بخش دوم، گردآورنده احسان یارشاطر، ترجمه حسن انوشه، چاپ چهارم، تهران، امیرکبیر، صص 11-70
یارشاطر، احسان،(1387)،"انجمن­های پادشاه و قشرهای اشرافیت"، در تاریخ ایران کمبریج، جلد سوم، از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان، بخش دوم، گردآورنده احسان یارشاطر، ترجمه حسن انوشه، چاپ چهارم، تهران، امیرکبیر، صص 92-103
ابن ابی الحدید،(1387)،شرح نهج البلاغه،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، جلد دوم،بی­جا:دارحیاء الکتب العربیه
ابن طقطقی،(1418)، الفخری، تحقیق عبدالقادر مایو، بیروت: دارالقلم العربی.
ابن منظور، محمد بن مکرم،(بی­تا)، لسان العرب، بیروت:دارالصاد
ابن هشام،(بی­تا)، سیره النبویه،تحقیق ابراهیم البیاری و عبدالحفیظ شلبی، جلد اول، بیروت:دارالمعرفه.
العسکری، ابوهلال،(1412)، معجم الفروق و اللغویه، به تحقیق شیخ بیت الله بیات، بیروت: مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین
بلاذری، احمدبن­یحیی،(1417)، انساب الاشراف،تحقیق سهیل زکار و ریاض زرلکی، جلد الخامس، بیروت: دارالفکر.
دینوری(1410)، امامه السیاسه، تحقیق علی شیری،بیروت: دارالأضوا.
دینوری،(1368)، اخبار الطوال،تحقیق عبدالمنعم عامرمراجعه جمال الدین، قم:منشورات الرضی
زمخشری،(1419)، اساس البلاغه، تحقیق باسل عیون السود،بیروت:دارالکتب العلمیه
طبری، محمدبن­جریر، (1387ق)،تاریخ امم و الملوک، تحقیق ابوالفضلابراهیم،جلدالثالث،بیروت:دارالتراث.
فیروزآبادی، مجدالدین،(1426)، القاموس المحیط، بیروت:مؤسسه الرساله الطباعه
کحاله، عمررضا،(1414)، معجم قبائل، بیروت:مؤسسه الرساله.
محمد النجار و احمد الزباب، (1425)،معجم الوسیط،قاهره: مجمع الغه العربیه
  John Haldon and Lawrence i. Conrad, eds. (2004), the byzantine and early Islamic near east: elites old and new, studies in late antiquity and early Islam (Princeton, N.J.: Darwin press). Reviewed by Mary f. Thurlkill, (2007), International Journal of Middle East, volume39
Kelley, Donald R, (1996), “On the Margins of   Begriffsgeschichte ”, in “the meaning of historical terms and concepts, new studies on Begriffsgeschichte”, trans. by Melvin Richter and sally Robertson, edited by Hartmut Lehmann and Melvin Richter, German historical institute, Washington,d.c. pp.35-40
Koselleck, Reinhart, (1996), “a response to comments on the geschichtliche grundbegriffe”, in “the meaning of historical terms and concepts, new studies on Begriffsgeschichte”, trans. by Melvin Richter and sally Robertson, edited by Hartmut Lehmann and Melvin Richter, German historical institute, Washington,d.c. pp. 59-70
Koselleck, Reinhart, (2002), “social history and conceptual history” in the practice of conceptual history, timing history spacing concepts, Stanford university press, PP20-37
Koselleck, Reinhart, (2004), “Begriffsgeschichte and social history”. In “futures past”, translated by Keith tribe, Colombia university press, New York, pp. 75-92
Pourshariati, Parvane, (2008), Decline and fall of the Sasanian Empire, the Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab conquest of Iran. Published by I.B.Touris & CO Ltd in association with the Iran Heritage foundation, New York
Ragin, Charles c (2004), comparative methodology the logic of case oriented research, department of sociology, university of Arizona USA.
Shayegan,M.Rahim,(2013), "Sasanian Political Ideology". The Oxford Handbook of Ancient Iran. Ed.D.T.potts. Oxford University press, pp.805-813
Smelser, Neil. j. (2003) "on comparative analysis, interdisciplinary and internationalization in sociology", international sociology, 18(4): 643-657
Morony Michael, (1974), “religious communities in late Sasanian and early Muslim Iraq”, journal of the economic and social history of the orient
. May, 1974, Vol. 17, No. 2, pp113-135
Van horn Melton, James,(1996), “Otto Brunner and ideological origins of begriffsgeschichte”, in “the meaning of historical terms and concepts, new studies on begriffsgeschichte”, trans. by Melvin Richter and Sally e.Robertson, edited by Hartmut Lehmann and Melvin Richter, German historical institute, washington,d.c. pp. 21-34