شمایل‌نگاری نقش‌مایۀ دوشیزۀ روشنی و دو بانوی گزیده در هنر مانوی ابریشم‌نگارۀ MIK III 6251 محفوظ در موزۀ هنر آسیایی برلین

آزاده فتحی پور دهکردی؛ اسماعیل سنگاری؛ محمد شکری فومشی؛ مسعود کثیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

https://doi.org/10.30465/shc.2023.45242.2459