تعداد مقالات: 151
51. اجامره و اوباش و حکومت شاه عباس اول صفوی: همگرایی‌ها و واگرایی‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-72

محمد حسن رازنهان؛ مریم عابدینی مغانکی


54. برنامۀ تجدد و نوسازی ایران در عصر رضاشاه پهلوی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-86

محمدرضا علم؛ فرزانه دشتی؛ بیژن میرزایی


56. مسئلۀ پرداخت مواجب موروثی در عصر قاجار

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-29

10.30465/shc.2020.25854.1919

شهرام یوسفی‌فر؛ امین محمدی


57. تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی – مذهبی بر مهاجرت بلوچ‌ها از زاهدان به آن سوی مرز (در دوره پهلوی اول)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 43-63

صالح پرگاری؛ شهرام یوسفی فر؛ اعظم ریاحی


58. نقش تهی‎دستان شهری تبریز در انقلاب مشروطیت

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-64

ولی دین پرست؛ نادر رزاقی


59. تاریخ، جامعه، و بازنمایی کارکردهای ایدئولوژیک عکاسی در دورة قاجار: پیش و پس از مشروطه

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-82

حسن زین ‏الصالحین؛ نعمت‏ الله فاضلی


60. زوال تمدن کاریزی ایران به روایت سفرنامه‌های بیگانة روزگار قاجار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 55-75

داریوش رحمانیان؛ مهدی میرزایی


61. بررسی جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان ایالت کردستان1 در آغاز سدۀ 14ق/20م

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 63-78

عباس زارعی مهرورز


62. نقش و جایگاه آذربایجان در مهاجرت نیروی کار ایرانی به قفقاز (1855-1906/ 1234-1285 شمسی)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-83

10.30465/shc.2018.3293

سیروان خسروزاده؛ سیده رویا بارسلطان؛ سوده ابراهیم زاده گرجی


63. تاریخ صورتی؛نگاهی به برخی موانع و ظرفیت‌ها در دانش تاریخی زنانه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-87

ابوالحسن فیاض انوش؛ مهدی صلاح


64. بررسی تأثیرات سیاسی و اجتماعیِ طریقت‌های کردستان در آغاز سدة بیستم

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-82

عباس زارعی مهرورز


65. نمودهای اجتماعی تساهل در دوره سلجوقیان؛ تبیین کنش حکمرانان سلجوقی با شیعیان امامیه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 69-90

10.30465/shc.2018.2945

نیره دلیر؛ سید محمد حسین محمدی؛ عاطفه کاظمی مجرد


68. تحول سنت ثار در تاریخ اجتماعی عصر جاهلیت

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 73-93

عیسی عبدی؛ سجاد دادفر


69. فرایند حل یک معضل اجتماعی در مدیریت شهری اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 75-96

عبدالمهدی رجائی؛ مرتضی نورائی


70. ریخت شناسی اجتماعی طریقت زاهدیه و جامعه پیروان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-112

10.30465/shc.2019.25476.1899

نیره دلیر؛ محمد علی رمضانی


71. بسیج منابع ، فرهنگ سیاسی و مساله تداوم نهضت‌های اجتماعی در ایران ( مطالعه موردی نهضت نفت)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-107

10.30465/shc.2017.2436

سید محمد علی حسینی زاده؛ رضا شفیعی اردستانی


72. پژوهشی دربارۀ زنان «اِرَموک»در تشکیلات اردوی مغول‎ها

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-107

یزدان فرخی


73. نظام مالکیت آب در روزگار قاجاریه : مطالعه موردی کاشان و پیرامون

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-25

10.30465/shc.2019.20764.1754

داریوش رحمانیان؛ مهدی میرزایی


74. .کالبد‌شناسی شهری قزوین در دوران صفوی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 51-70

باقرعلی عادلفر؛ رقیه فراهانی منفرد


75. تأثیر بلواهای نان بر روابط حکومت و مردم در عصر ناصری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 65-97

داریوش رحمانیان؛ مهدی میرکیایی